Budžets 2014

Kategorija: Budžets
Ceturtdiena, 02 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 Februāris 2023 17:04

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 19.decembra
lēmumu (prot. Nr.20, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā

2013.gada 19.decembrī                                                                                                   Nr.57/2013

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2014.gadam 7 196 704 Ls (10 239 987 euro) apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2014.gadam 6 618 345 Ls ( 9 417 057 euro) saskaņā ar 2., 3.pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aizņēmumus uz 2014.gada 1.janvāri saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1.-2.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 3.-9. skolēnu, 5.-6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 6.pielikumu.

6. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības kultūras pasākumu plānu 2014.gadam saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2014.gadam saskaņā ar 8.pielikumu.

8.Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu pasākumu plānu 2014.gadam saskaņā ar 9.pielikumu.

9. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumus un saistības 2014.–2017.gadam saskaņā ar pielikumu 10.pielikumu.

10. Apstiprināt ziņojumu par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu saskaņā ar 11.pielikumu.

11. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

12. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2014.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

13. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

14. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības izpilddirektori Intu Kaļvu apstiprināt budžeta izpildītāju ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes 2014.gadam.

Domes priekšsēdētājs                                                                                      A.Kazinovskis


Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9

Pielikums Nr.10

Pielikums Nr.11


Saistošie noteikumi:

Nr. 4/2014 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu””

Nr. 7/2014 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu””

Nr. 11/2014 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu””

Nr. 14/2014 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu””

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei