7. § Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.34/2013 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:33

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs), 43.panta, pirmās daļas 13.punktu, kurā ir norādīts, ka Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par citiem likumos paredzētajiem jautājumiem, trešo daļu, kas paredz, ka saistošos noteikumus pašvaldība var pieņemt arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, kurā ir norādīts, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā un ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 10.decembra vēstuli Nr.18-6/12073, kurā tiek lūgts precizēt 2013. gada 14.novembra saistošos noteikumus Nr.34/2013 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”, kā arī faktu, ka saistošie noteikumi nav publicēti un tādējādi nav spēkā, 2014.gada 9.janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.34/2013 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” projektā (turpmāk - Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. aizstāt Noteikumu 2.punktā skaitli „1,5” ar vārdu „pusotra”;
1.2. papildināt Noteikumu trešo nodaļu „III Bērnu uzņemšanas kārtība Iestādē” starp punktiem 19 un 20 ar punktu šādā redakcijā:
„Bērna obligātās pirmsskolas izglītības vecumā izglītība tiek nodrošināta visiem Balvu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem bērniem.”
1.3. svītrot Noteikumu 21.1. apakšpunktu un 31.punktu;
1.4. aizstāt Noteikumu sestās nodaļas nosaukumā vārdu „jautājumi” ar vārdu „jautājums”;
1.5. mainīt Noteikumu numerāciju atbilstoši veiktajiem precizējumiem.

2. Pieņemt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.34/2013 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” projektu jaunā redakcijā kā Balvu novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” projektu (pielikumā).

3. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

5. Atcelt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.novembra saistošos noteikumus Nr.34/2013 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Pielikums:

1. Balvu novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2014 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” uz 9 lapām.
2. Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” projektu uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei