22.§ Par Balvu pagasta kadastra kartes precizēšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 13:03

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un konstatēto neprecizitāti Balvu pagasta kadastra kartē, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Precizēt atrašanās vietu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0588, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Precizēt atrašanās vietu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0587, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā::
1.pielikums - Izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
2.pielikums - Izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei