54. § Par aizņēmumu Balvu novada pašvaldības projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” īstenošanai

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:33

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.pantu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumu par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, 2014.gada 9.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2014.gadā Balvu novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 67 691.04 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro četri centi) uz 5 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi Balvu novada pašvaldības projekta ELRII „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” īstenošanai. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku (pielikums).

2. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

3. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei