55. § Par nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Bērzkalnes pagastā, sadali

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:46

Izskatot S.M., personas kods *** adrese ***, pilnvarotās personas M.L., personas kods ***, adrese ***, 07.02.2014. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Zvaigznes” vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka S.M.nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām 8,1 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0029, 1,9 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  3848 004 0030, 5,5 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0031, 0,7 ha platībā), S.M. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0030 un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, ATKLĀTI BALSOJOT:PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Zvaigznes” ar kadastra numuru 3848 004 0029, 8,1 ha kopplatībā, zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0030.

2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Zvaigznes 2 ”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Zvaigznes” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei