52. § Par amatu savienošanas atļauju Intai Kaļvai

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:29

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 14.punktu un otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļu, 8.1panta piekto daļu un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 11 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš), PRET - 2(Jānis Trupovnieks, Valdis Zeltkalns), ATTURAS – nav,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut Intai Kaļvai, personas kods ***, savienot Balvu novada pašvaldības  Starptautiskās sadarbības komisijas locekļa amatu ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektora, Balvu novada pašvaldības administrācijas vadītāja, Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa, Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas amatu, kā arī biedrības ”Bastions Balvi”, reģ.Nr.40008143742, valdes locekļa, biedrības „Balvu rajona partnerība”, reģ.Nr.40008076526, valdes locekļa un Latvijas Pašvaldību savienības Izpilddirektoru asociācijas, reģ.Nr.40008020804, valdes locekļa amatu.

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesunamā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums (administratīvais akts) atrodas protokola pielikumā uz 3 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei