50. § Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 7K, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:26

Izskatot A.V., personas kods ***, adrese ***,2012.gada 26.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma iegādi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 1995.gada 19.jūlija Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, 2012.gada 13.decembra Balvu novada pašvaldības Domes lēmumu „Par zemes vienības Balvu pilsētā sadali,  atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 21 23.§) un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” atskaiti un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 7K, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0561, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala ar kopējo platību 0.0321  ha, kadastra apzīmējums 3801 001 0560.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 690.00 (seši simti deviņdesmit euro, 00 centi) vai LVL 484.93 (četri simti astoņdesmit četri lati, 93 santīmi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (Pielikumā).

5. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 7K, Balvos, Balvu novadā izsoles noteikumi uz 5 (piecām) lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei