38. § Par ūdenstorņa Vīksnas pagastā uzņemšanu bilancē

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:25

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kurš nosaka, ka, tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, kā arī ņemot vērā 2013.gada 19.decembrī sastādīto novērtēšanas aktu un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Uzņemt Balvu novada pašvaldības bilancē ūdenstorni ar vērtību EUR 2845,74 ( divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro, 74 centi), ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0200 001, kas atrodas uz Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ūdenstornis”, ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0200.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei Dainai Pavlovskai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei