30. § Par Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra maksas pakalpojumiem

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:24

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta  centra  maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai N.Apīnei.

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta  centra  maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei