27. § Par ceļazīmju uzstādīšanu Balvu pilsētā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:20

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos, 1992.gada 11.marta likuma “Par autoceļiem” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka kārtību, kādā uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem aizliedzama vai ierobežojama transportlīdzekļu satiksme, nosaka Ministru kabinets, Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumu un ierobežojumi” 3.2.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu attiecībā uz pašvaldību ceļiem pieņem attiecīgā pašvaldība, un 4.2.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu attiecībā uz pašvaldību ceļiem pieņem attiecīgā pašvaldība un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzstādīt ceļazīmes Nr.532 (Stāvvieta) ar papildzīmi Nr.828 (transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā) un ceļazīmi Nr.326 (Apstāties aizliegts) Tirgus ielas labajā pusē, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

2. Atļaut uzstādīt divas ceļazīmes Nr.532 (Stāvvieta) ar papildzīmēm Nr.828 (transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā) Partizānu ielas sākumā, stāvlaukumā pie veikala „Top”, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

3. Atļaut uzstādīt ceļazīmi Nr.311 (Augstuma ierobežojums – 4,5 m) Partizānu un Teātra ielas krustojumā, Balvu pilsētā, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

4. Atļaut uzstādīt divas ceļazīmes Nr.532 (Stāvvieta) ar papildzīmi Nr.828 (transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā) Tautas ielas sākumā, stāvlaukumā pie tirdzniecības centra, saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

5. Atļaut uzstādīt divas ceļazīmes Nr.532 (Stāvvieta) ar papildzīmi Nr.828 (transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā) stāvlaukumā pie veikala Partizānu ielā 47, Balvos, saskaņā ar Pielikumu Nr.3.

6. Atļaut uzstādīt divas ceļazīmes Nr.532 (Stāvvieta) ar papildzīmi Nr.828 (transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā) stāvlaukumā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera ielā 42, Balvos, saskaņā ar Pielikumu Nr.4.

7. Atļaut uzstādīt ceļazīmi Nr.532 (Stāvvieta) ar papildzīmi Nr.828 (transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā) stāvlaukumā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsoņu ielā 23, Balvos, saskaņā ar Pielikumu Nr.5.

8. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:

1.pielikums – Shēma ceļazīmju izvietošanai uz 1 (vienas) lapas.

2.pielikums – Shēma ceļazīmju izvietošanai uz 1 (vienas) lapas.

3.pielikums – Shēma ceļazīmju izvietošanai uz 1 (vienas) lapas.

4.pielikums – Shēma ceļazīmju izvietošanai uz 1 (vienas) lapas.

5.pielikums – Shēma ceļazīmju izvietošanai uz 1 (vienas) lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei