18. § Par adrešu piešķiršanu Tilžas pagastā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:59

Izskatot VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2014.gada 21.janvāra vēstuli Nr. 2-04.1-V/57 „Par adrešu datu kārtošanu” un, pamatojoties uz LR 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, kā arī apbūvei paredzēta zemes vienība; 10.punktu, kurš nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā); 12. punktu, kas nosaka, ka novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu, un  LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,kā arī, ņemot vērā Tilžas pagasta pārvaldes sniegto informāciju un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0075 018  piešķirt adresi „Ezerlīči 1”, Dievžeikari, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0075 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0075  saglabāt adresi „Ezerlīči ”, Dievžeikari, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572.

2. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0088 009  piešķirt adresi „Jaunraicene 1”, Raicene, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0088 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0088  saglabāt adresi „Jaunraicene ”, Raicene, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572.

3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0168 006  piešķirt adresi „Biezaudzes”, Kāpessils, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0168 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0168  saglabāt adresi „Jaunvasaraudzes” , Kāpessils, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572.

4. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0079 009  piešķirt adresi „Upeslīči 1”, Jaujas, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0079 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0079 saglabāt adresi „Upeslīči” , Jaujas, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572.

5. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0458 007  piešķirt adresi Brīvības iela 17A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0458 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0458 saglabāt adresi Brīvības iela 17, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572.

6. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0418 004  piešķirt adresi Brīvības iela 26A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0418 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0418 saglabāt adresi Brīvības iela 26, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

8. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei