15.02.2011., Protokols Nr.4

1.§ Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
2.§ Par izmaiņām Balvu novada Domes pastāvīgo komiteju sastāvā
3.§ Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
4. § Par Balvu novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē
5.§ Par Balvu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu autotransports”
6.§ Par Balvu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
7.§ Par Balvu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALBA5”
8.§ Par izmaiņām Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā
9. Par izmaiņām Pastāvīgo iepirkumu komisijas sastāvā
10.§ Par izmaiņām Zemes komisijas sastāvā
11.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes nolikumā
12.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas nolikumā
13.§ Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu
14.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
15.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā
16.§ Par P.Š. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
17.§ Par V.B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
18.§ Par V.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
19.§ Par sociālā pakalpojuma apmaksu „Pansionātā „Balvi”
20.§ Par atteikumu piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu N.P.
21.§ Par Balvu novada pašvaldības 2010. gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” precizēšanu
22.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām lauku apvidus zemes vienībām
23.§ Par adreses apstiprināšanu zemes vienībai Tilžas pagastā
24.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemes nomu
25.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu
26.§ Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krišjāņu pagastā
27.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar I.G.
28.§ Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
29.§ Par zemes vienību nomu
30.§ Par nekustamā īpašuma sadali
31.§ Par adreses piešķiršanu Balvu novada Balvu pilsētā
32.§ Par traktora T-40 norakstīšanu
33.§ Par nedzīvojamo telpu patapinājuma līguma slēgšanu ar Balvu teritoriālo invalīdu biedrību
34.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Jaunrade attīstībai”
35.§ Par saistošo noteikumu Nr.7/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā” pieņemšanu
36.§ Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” juridiskās adreses maiņu
37.§ Par Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes Tilžas kultūrvēstures izpētes centra nosaukuma maiņu
38.§ Par piedalīšanos projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas dažādošana un...
39.§ Par Balvu Valsts Ģimnāzijas maksas pakalpojumiem
40.§ Par tarifu noteikšanu ūdensapgādei un kanalizācijas notekūdeņiem Bērzkalnes pagastā
41.§ Par nekustamā īpašuma „Bebrīši”, c. Oļgina Kubulu pagasts, Balvu novads pārdošanu
42.§ Par nekustamā īpašuma Lauku iela 14A, Balvi, Balvu novads pārdošanu
43.§ Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 15, Balvi, Balvu novads atsavināšana un izsoles noteikumu apstiprināšanu
44.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „SONĀTE-AJ”
45.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „JUEMI”
46.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Īpašumi MJJ”
47.§ Par samaksas atcelšanu Balvu novada Domes deputātam Jānim Trupovniekam
48.§ Par atlaišanas pabalsta izmaksu Jānim Trupovniekam
49.§ Par dalību Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas izsludinātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sports, veselība, grācija – veselīga dzīvesveida popularizēšana”
50.§ Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei