26.05.2011., Protokols Nr.11

1.§ Par E.V.K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikumā
3.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Lazdulejas pagasta pārvaldes nolikumā
4.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Briežuciema pagasta pārvaldes nolikumā
5.§ Par dalības maksu Balvu novada vasaras nometnēs
6.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” ...
7.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” ...
8.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” ...
9.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” ...
10.§ Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” Nr. KPFI – 7/1 kopējo izmaksu palielināšanu un Balvu novada Domes ...
11.§ Par aizņēmumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”, Nr.KPFI – 7/1 realizēšanai
12.§ Par Balvu Bērnu un jauniešu centra izveidi un Balvu Kultūras un atpūtas centra reorganizāciju
13.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
14.§ Par Rīgas valsts tehnikuma Balvu filiāles adreses maiņu
15.§ Par Balvu novada pašvaldības (administrācijas) struktūras reorganizēšanu
16.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikumā
17.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā
18.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
19.§ Par būvniecības ieceres „Esošās darbnīcas ēkas rekonstrukcija par koģenerācijas staciju Balvos, Bērzpils ielā 67 A” publiskās apspriešanas rezultātiem un lēmuma par būvniecību pieņemšanu
20.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces I.Ņikuļinas 2011.gada 17.maija rīkojuma Nr. 3-7/11 apstiprināšanu
21.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces I.Ņikuļinas 2011.gada 17.maija rīkojuma Nr. 3-7/13 apstiprināšanu
22.§ Par Atzinības raksta piešķiršanu
23.§ Balvu novada pašvaldības izpilddirektores Intas Kaļvas pārskats par administrācijas un iestāžu darbu laika posmā no 01.03.2011. līdz 30.04.2011.
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei