13.09.2012., Protokols Nr.14

1.§ Par M.A. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2.§ Par V.S. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3.§ Par E.C. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4.§ Par S.M. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
5.§ Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” direktora Pētera Supes atbrīvošanu no amata
6.§ Par grozījumiem Balvu Bērnu un jauniešu centra nolikumā
7.§ Par zemes nomu V.D. Tilžas pagastā
8.§ Par zemes nomu A.Z. Balvu pagastā
9.§ Par zemes nomu I.Z. Balvu pagastā
10.§ Par zemes nomu L.R. Balvu pagastā
11.§ Par zemes nomu A.B. Balvu pagastā
12.§ Par zemes nomu K.S. Balvu pagastā
13.§ Par zemes nomu L.L. Balvu pagastā
14.§ Par zemes nomu J.Z. Kubulu pagastā
15.§ Par zemes nomu A.Z. Balvu pilsētā
16.§ Par zemes nomas  līgumu izbeigšanu Balvu pagastā
17.§ Par platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Bitītes” Bērzpils pagastā
18.§ Par medību tiesībām Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās Lazdulejas pagastā
19.§ Par izmaiņām Balvu novada Domes 2012.gada 9.augusta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemes nomu”
20.§ Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.K.
21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu K.B. Balvu pagastā
22.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.V. Balvu pagastā
23.§ Par zemesgabala Kalna iela 3, Kubulu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
24.§ Par zemesgabala “Verpuļeva 45”, Balvu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
25.§ Par zemesgabala “Repšova”, Bērzpils pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
26.§ Par nosaukuma piešķiršanu A.Ķ.K. zemes īpašumam Bērzpils pagastā
27.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā
28.§ Par nekustamā īpašuma „Zemītes”, Bērzkalnes pagastā, sadali
29.§ Par nekustamā īpašuma „Egļukalns”, Vectilžas pagastā, sadali
30.§ Par zemes vienības Līču ielā 7A, Balvos sadali
31.§ Par nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, Lazdulejas pagastā, sadali
32.§ Par zemes  vienības Balvu pilsētā atzīšanu par starpgabalu
33.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā „Par zemes gabala sadali”
34.§ Par Dārza ielas sarkano līniju noteikšanu Balvu pilsētā
35.§ Par aglomerācijas robežu noteikšanu Balvu pilsētā
36.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Daugavpils ielā 74A, Balvos, Balvu novadā
37.§ Par Balvu pagasta adrešu datu sakārtošanu atbilstoši apstiprinātajam Balvu novada teritorijas plānojumam
38.§ Par Lazdulejas pagasta pārvaldes 29.08.2012. iesnieguma izskatīšanu
39.§ Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
40.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” ...
41.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas ...
42.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas dažādošana un ...
43.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas dažādošana ...
44.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...
45.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...
46.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...
47.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...
48.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas ...
49.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas ...
50.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...
51.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...
52.§ „Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...
53.§ Par nekustamā īpašuma „Alksnīši”, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu
54.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Kubulu pagasta pārvaldei
55.§ Par papildus materiālo palīdzību Balvu novadā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
56.§ Par platības precizēšanu N.S. nekustamajam īpašumam Lazdulejas pagastā
57.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas ...
58.§ Par atbalstu dalībai projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju ...
59.§ Par nekustamā īpašuma „Krustmala”, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
60.§ Par  finansējuma piešķiršanu apkures pakalpojumu nodrošināšanai
61.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...
62.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novadā
63.§ Par dalību projektu konkursā „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas ...
64.§ Par pašvaldības zemes gabala izmantošanu projekta „Atpūtas zonas izveidošana aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei” 1.kārtas realizēšanai
65.§ Par līdzfinansējumu biedrības „Mans patvērums” projektam ”Atpūtas zonas izveidošana aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei”
66.§ Par līdzfinansējumu biedrības „Vienlīdzība” projektam  ”Pansionāta „Balvi” ezera krasta labiekārtošana”
67.§ Par līdzfinansējumu biedrības „Vienlīdzība” projektam  ”Esiet veseli un laimīgi”
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei