1.§ Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu
2.§ Par Balvu novada kultūras nozares darbības programmu 2016.- 2017.gadam
3.§ Par Balvu novada Domes 2015.gada 22.janvāra lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par Balvu pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” pieņemšanu” atcelšanu
4.§ Par grozījumiem Tilžas pagasta padomes 2008.gada 19.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Tilžas pašvaldībai” un zemes vienības reģistrēšanu zemesgrāmatā
5.§ Par zemes nomu I.L. Vectilžas pagastā
6.§ Par zemes nomu I.J. Vectilžas pagastā
7.§ Par zemes nomu A.J. Vectilžas pagastā
8.§ Par zemes nomu zemnieku saimniecībai „Priedītes” Vectilžas pagastā
9.§ Par zemes nomu J.O. Vectilžas pagastā
10.§ Par zemes nomu I.M. Vīksnas pagastā
11.§ Par zemes nomu J.L. Vīksnas pagastā
12.§ Par zemes nomu V.I. Krišjāņu pagastā
13.§ Par zemes nomu J.B. Tilžas pagastā
14.§ Par zemes nomu A.K. Balvu pagastā
15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.P. Balvu pagastā
16.§ Par atļauju A.Ķ. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienību Balvu pagastā iznomāšanu
17.§ Par zemes nomu Dz.Č. Bērzpils pagastā
18.§ Par zemes nomu Z.T. Krišjāņu pagastā
19.§ Par zemes nomu I.B. Tilžas pagastā
20.§ Par zemes nomu M.S. Tilžas pagastā
21.§ Par zemes nomu Ž.K. Vīksnas pagasta
22.§ Par Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta lēmuma „Par zemes nomu L.K. Tilžas pagastā” atcelšanu
23.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu nekustamajam īpašumam „Zīles” Kubulu pagastā
24.§ Par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Zeiles” Vīksnas pagastā
25.§ Par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Zeiles” Kubulu pagastā
26.§ Par zemes nomu biedrībai „Pārupe 10” Tilžas pagastā, Balvu novadā
27.§ Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvu pilsētā, Balvu novadā
28.§ Par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Balvu pilsētā, Balvu novadā
29.§ Par adreses piešķiršanu ēkai un esošās adreses saglabāšanu nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā
30.§ Par adreses maiņu zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām Tilžas pagastā, Balvu novadā
31.§ Par adrešu piešķiršanu transformatoru ēkām Tilžas pagastā, Balvu novadā
32.§ Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā
33.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 9.aprīļa lēmumā „Par adrešu likvidāciju Balvu novadā”
34.§ Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
35.§ Par nekustamā īpašuma „Liepas”, Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali
36.§ Par nekustamā īpašuma „Kļavusala”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā sadali
37.§ Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
38.§ Par dzīvokļa Nr.14, Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
39.§ Par dzīvokļa Nr.9, „Skolotāju māja”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu
40.§ Par atļauju noslēgt apakšnomas līgumu par nedzīvojamām telpām Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā
41.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadali, jauna īpašuma izveidošanu un nodošanu atsavināšanai Kubulu pagastā, Balvu novadā
42.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0502
43.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vīksnas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0015
44.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lazdulejas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3866 002 0079
45.§ Par Balvu novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam Rīcības plāna un Investīciju programmas aktualizācijas uzsākšanu
46.§ Par aizņēmumu Balvu novada pašvaldības ERAF finansētā projekta „Ūdenssaimnniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā" realizēšanai
47.§ Par aizņēmumu riteņtraktora iegādei Balvu novada pašvaldības vajadzībām
48.§ Par Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
49.§ Par grozījumiem Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādī
50.§ Par Balvu Sporta skolas peldbaseina akciju ,,SEZONAS NOSLĒGUMS”
51.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Balvu sporta skolai sporta inventāra iegādei
52.§ Par vecāku līdzfinansējuma maksas noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvei Balvu Sporta skolā
53.§ Par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2015.gadā
54.§ Par mirušā īrnieka parādu saistību atmaksu Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”
55.§ Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
56.§ Par nobraukuma normas noteikšanu Balvu novada administrācijas transportlīdzeklim TOYOTA VERSO
57.§ Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā
58.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2015 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” apstiprināšanu
59.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas un Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā
60.§ Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
61.§ Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā un biedru sapulcē
62.§ Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras izdošanai un iegādei sadalījumu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2015.gadā
63.§ Par aizņēmumu Balvu novada pašvaldības KPFI finansētā projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā II kārta” realizēšanai
64.§ Par nekustamā īpašuma „Kastaņu mājas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali
65.§ Par nekustamā īpašuma „Zemītes”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali
66.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai Bērzpils pagastā, Balvu novadā
67.§ Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei