1.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.7/2015 „Balvu novada Kultūras iestāžu pasākumu plānošanas kārtība” apstiprināšanu
2.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.8/2015 „Balvu novada Sporta iestāžu pasākumu plānošanas kārtība” apstiprināšanu
3.§ Par Balvu novada sporta un atpūtas nozares darbības programmas 2016.-2017.gadam apstiprināšanu
4.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas valsts meži” Vectilžas pagastā
5.§ Par atļauju V.D. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Vīksnas pagastā iznomāšanu
6.§ Par zemes nomu zemnieku saimniecībai „Priedītes” Vectilžas pagastā
7.§ Par zemes nomu I.B. Balvu pagastā
8.§ Par zemes nomu I.K. Balvu pagastā
9.§ Par zemes nomu A.C.i Bērzkalnes pagastā
10.§ Par platības un konfigurācijas precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Vīksnas pagastā
11.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.P. Briežuciema pagastā
12.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 13.augusta lēmumā „Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar P.V. Balvu pagastā”
13.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 13.augusta lēmumā „Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar N.T. Vectilžas pagastā”
14.§ Par nedzīvojamās telpas „Apogi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
15.§ Par zemes gabala Lauku ielā 16A, Balvos nodošanu atsavināšanai
16.§ Par nekustamā īpašuma „Rudzupuķes”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā sadali
17.§ Par zemes nomas līguma noslēgšanu un nekustamā īpašuma "Verpuļeva 142", Balvu pagastā nodošanu atsavināšanai
18.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā „Par dienesta dzīvokļa statusa piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu”
19.§ Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu meliorācijas sistēmai – novadgrāvim (kods Nr. 4254943) posmā no Balvu pilsētas robežas līdz Žaugupei, Balvu pagastā, Balvu novadā
20.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B.
21.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M.M.
22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.S.
23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.M.G.P.
24.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no N.T.
25.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “JUEMI”
26.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Ē.P.
27.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta Naudaskalna ciemata ceļu remontam
28.§ Par aizņēmumu Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta Naudaskalna ciemata ceļu remontam
29.§ Par finanšu līdzekļu no metāllūžņu realizācijas novirzīšanu Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai
30.§ Par nekustamā īpašuma “Jaunkaļķenieki”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
31.§ Par nekustamā īpašuma – zemes vienības un apbūves Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
32.§ Par Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra lēmuma “Par dzīvokļa Nr.49, Raiņa ielā 39, Balvu novadā atsavināšanu” un 2015.gada 13.augusta lēmuma “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.49, Raiņa iela 39, Balvi, Balvu novads pārdošanu” atcelšanu
33.§ Par nedzīvojamās ēkas Raiņa ielā 8A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
34.§ Par nedzīvojamās telpas „Ozoliņi”-1, Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas līguma noslēgšanu un nomas maksas noteikšanu
35.§ Par saistošo noteikumu Nr.14/2015 „Grozījumi 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi”” pieņemšanu
36.§ Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu
37.§ Par nosaukuma piešķiršanu M.K. nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā
38.§ Par nosaukuma un adreses piešķiršanu SIA „TeleTower” nekustamajam īpašumam Bērzpils pagastā, Balvu novadā
39.§ Par mērķdotācijas sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
40.§ Par grozījumiem 2015.gada 14.maija lēmumā „Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras izdošanai un iegādei sadalījumu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2015.gadā”
41.§ Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
42.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā
43.§ Par sadarbības līgumu par tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē
44.§ Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei