1.§ Par Balvu Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
2.§ Par nedzīvojamo telpu - garāžas Ezera ielā 37B Nr.12, Balvi, Balvos nomas līguma pagarināšanu
3.§ Par nedzīvojamo telpu - garāžas Ezera ielā 37B Nr.15, Balvos nomas līguma pagarināšanu
4.§ Par nedzīvojamo telpu - garāžas Ezera ielā 37B Nr.14, Balvos nomas līguma pagarināšanu
5.§ Par nedzīvojamo telpu - garāžas Ezera ielā 37B Nr.10, Balvos nomas līguma pagarināšanu
6.§ Par zemes nomu M.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
7.§ Par zemes nomu I.P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novada
8.§ Par nekustamā īpašuma „Lazda”, Tilžas pagastā, sadali
9.§ Par atļauju V.Z. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Briežuciema pagastā iznomāšanu
10.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar A.B. Vectilžas pagastā
11.§ Par zemes nomu J.A. Balvu pagastā
12.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 10.septembra lēmumā “Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas Valsts meži” Vectilžas pagastā”
13.§ Par platības un konfigurācijas precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai Balvu pilsētā
14.§ Par platības un konfigurācijas precizēšanu Tilžas Romas katoļu draudzei piederošajai zemes vienībai Tilžas pagastā
15.§ Par nekustamā īpašuma „Kadiķīši”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali
16.§ Par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
17.§ Par zemes nomu zemnieku saimniecībai „Kotiņi” Lazdulejas pagastā
18.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 8.oktobra lēmumā “Par adrešu piešķiršanu zemes vienībām Balvu pilsētā, Balvu novadā”
19.§ Par zemes vienības 5.Steķintavas līnija 272, Balvi, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
20.§ Par dzīvokļa Nr.3 Alejas ielā 7, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu
21.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lapsukalns”, Balvu novada Bērzpils pagastā
22.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecgabrani” un „Gabrani” Balvu novada Bērzpils pagastā
23.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pakalni”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā
24.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2015.gada 8.oktobra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Salenieki” Balvu novada Lazdulejas pagastā”
25.§ Par ceļazīmju uzstādīšanu Balvu novadā
26.§ Par zemes gabala - starpgabala “Verpuļeva 485B”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
27.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu
28.§ Par nekustamā īpašuma “Ceļmalas 1”, Tilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu
29.§ Par zemes gabala - starpgabala “Akmentiņi 1”, Balvu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
30.§ Par nekustamā īpašuma - zemes vienības un apbūves Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
31.§ Par zemes gabala - starpgabala “Jaunkalti 1”, Vectilžas pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
32.§ Par Balvu novada Domes 2015.gada 22.janvāra lēmuma “Par kustamās mantas – vieglās automašīnas VW Caravella, valsts numurs EP 411, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
33.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no D.R.
34.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no G.N.
35.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B.
36.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.P.
37.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.B.
38.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.D.
39.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M.B.
40.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A/S “Latvijas Zoovetapgāde”
41.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.D.
42.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T.Č.
43.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Īves B”
44.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.A.
45.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L.B.
46.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no O.B.
47.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.J.
48.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no T.K.
49.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Latgales mežs”
50.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.R.
51.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L.V.
52.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Experience"
53.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “HANSA SILVESTERS”
54.§ Par grozījumiem Balvu Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu cenrādī
55.§ Par Balvu novada pašvaldības Lazdulejas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
56.§ Par aizņēmumu Balvu novada pašvaldības Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta mēbeļu, sadzīves tehnikas un virtuves iekārtas iegādei
57.§ Par Balvu Sporta skolas peldbaseina akciju ,,PELDBASEINAM 7 GADI”
58.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2015. gada 14.maija lēmumā „Par vecāku līdzfinansējuma maksas noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvei Balvu Sporta skolā”
59.§ Par dzīvokļa Nr.1 Dārza ielā 18, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads īrnieka ieguldījumu kompensāciju, piemērojot īres maksas apjoma samazināšanu
60.§ Par riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U, valsts reģistrācijas numurs T616LE, nodošanu Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”
61.§ Par Balvu novada pašvaldības “Pansionāts ”Balvi”” vieglās automašīnas Toyota Carina, valsts reģistrācijas numurs DM 9572, norakstīšanu
62.§ Par Balvu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas traktora MTZ – 52L, valsts numura zīme T5104LD, norakstīšanu
63.§ Par Balvu novada pašvaldības īpašuma „Grīvgals – Romūksti”, kadastra numurs 3858 009 0081, nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības
64.§ Par komisijas izveidošanu grants ceļu izvērtēšanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
65.§ Par izmaiņām Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā
66.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
67.§ Par izmaiņām Balvu novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā
68.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Starptautiskās sadarbības komisijas sastāvā
69.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Medību tiesību nomas izsoles organizēšanas komisijas sastāvā
70.§ Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās
71.§ Par Jāņa Roginska atbrīvošanu no Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja amata
72.§ Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
73.§ Par Balvu novada Domes 2015.gada 9.jūlija lēmuma “Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu veikšanu” atcelšanu
74.§ Par amatu savienošanas atļauju Aigaram Pušpuram
75.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu zemes vienībai Lauku ielā 26A, Balvos
76.§ Par atteikumu pārņemt Balvu novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr.31, Bērzpils ielā 46, Balvos, Balvu novadā
77.§ Par projekta “Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Balvu novadā” īstenošanu
78.§ Par Jaunatnes iniciatīvu centra “Dinamīts” izveidi
79.§ Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces Sarmītes Cunskas 2015.gada 9.novembra rīkojuma Nr.3.22/38 „Par A.Kazinovska komandējumu” apstiprināšanu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei