15.09.2016., Protokols Nr.12

1.§ Par nekustamā īpašuma “Magones” Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
2.§ Par nekustamā īpašuma “Daina” Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali
3.§ Par nekustamā īpašuma “Briedīši” Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, sadali
4.§ Par nekustamā īpašuma “Birzēni” Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali
5.§ Par nekustamā īpašuma “Irbītes” Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali
6.§ Par nekustamā īpašuma “Jauneglītes” Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali
7.§ Par zemes nomu E.T. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
8.§ Par zemes nomu B.Ņ. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
9.§ Par zemes nomu I.S. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā
10.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.Š. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
11.§ Par zemes nomu J.K. Kubulu pagastā, Balvu novadā
12.§ Par zemes nomu zemnieku saimniecībai “Mediņi” Briežuciema pagastā, Balvu novadā
13.§ Par atļauju A.B. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Bērzpils pagastā iznomāšanu
14.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2014.gada 11.decembra lēmumā “Par zemes nomu I.B. Tilžas pagastā”
15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.I. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
16.§ Par zemes nomu V.T. Tilžas pagastā, Balvu novadā
17.§ Par zemes nomu D.E. Tilžas pagastā, Balvu novadā
18.§ Par zemes nomu A.T. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
19.§ Par zemes nomu SIA “DOLO” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
20.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Vīksnas pagastā
21.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sauleslejas”, Balvu novada Bērzpils pagastā
22.§ Par nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
23.§ Par dzīvokļu Nr.2 un Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts un dzīvokļa Nr.4 Pilsoņu ielā 15, Balvi, Balvu novads nodošanu atsavināšanai
24.§ Par medību tiesībām medību iecirknim „Derdziņi” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās Balvu novada Vīksnas pagastā
25.§ Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu
26.§ Par Balvu novada Domes 2016.gada 11.augusta lēmuma „Par nedzīvojamo telpu Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu” atcelšanu
27.§ Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
28.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr. 1 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu
29.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr. 3 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu
30.§ Par nedzīvojamo telpu – garāžas Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu
31.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu
32.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.P.
33.§ Par ziedojumu pieņemšanu Balvu pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”
34.§ Par ziedojumu pieņemšanu Balvu pamatskolai
35.§ Par ziedojumu pieņemšanu Balvu pirmsskolas izglītības iestādei “Sienāzītis”
36.§ Par noteikumu Nr.6/2016 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” pieņemšanu
37.§ Par Vienošanos par 2008.gada 19.septembra Līgumā Nr.1/103 par piešķirtās stipendijas maksāšanas kārtību paredzēto saistību izpildi
38.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”
39.§ Par amatu savienošanas atļauju Aigaram Pušpuram
40.§ Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem
41.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vīndedži”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā
42.§ Par nekustamā īpašuma “Druviņi” Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali
43.§ Par adreses piešķiršanu telpu grupai Bērzpils ielā 4, Balvos, Balvu novadā
44.§ Par finansējuma piešķiršanu Kubulu pagasta pārvaldes ēkas ūdensvada remontam
45.§ Par Tilžas internātpamatskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei