22.08.2019., Protokols Nr.13

1.§ Par saistošo noteikumu Nr.17/2019 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” pieņemšanu
2.§ Par saistošo noteikumu Nr.18/2019 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas” pieņemšanu
3.§ Par grozījumu Stacijas pamatskolas nolikumā
4.§ Par grozījumiem Balvu novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīreļi 1” Balvu novada Vīksnas pagastā”
5.§ Par nekustamā īpašuma „Niedras”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali
6.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām
7.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Robežnieki” Vectilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
8.§ Par nekustamā īpašuma „Zvaniņš” Krišjāņu pagastā nodošanu atsavināšanai
9.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nr.15 Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu novadā, nodošanu nomā
10.§ Par zemes nomu E.K. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
11.§ Par zemes nomu V.R. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā
12.§ Par zemes nomu V.K. Balvu pagastā, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomu L.K. Balvu pagastā, Balvu novadā
14.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.O. Briežuciema pagastā, Balvu novadā
15.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Z. Tilžas pagastā, Balvu novadā
16.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2018.gada 22.novembra noteikumos Nr.2/2018 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtību Balvu novada pašvaldībā”
17.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā „Par nekustamās un kustamās mantas Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Tilžas pagasta pārvaldei”
18.§ Par nekustamā īpašuma „Vāveres”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu
19.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 326”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu
20.§ Par nekustamā īpašuma „Lilijas”, Tilžā, Tilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu
21.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” kustamās mantas nodošanu atsavināšanai
22.§ Par debitora parāda dzēšanu Tilžas pagasta pārvaldei
23.§ Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu namu piesaistīto zemesgabalu iekārtošanai
24.§ Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
25.§ Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai
26.§ Par finansējuma piešķiršanu Tilžas pagasta pārvaldei
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas