22.06.2021., Protokols Nr.9

1.§ Par Bērzpils pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
2.§ Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu
3.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” publiskā pārskata apstiprināšanu
4.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras SAN-TEX” direktora apstiprināšanu.
5.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0443 8002, nekustamajā īpašumā “Dižlazdas”, Balvu pagastā, Balvu novadā
6.§ Par zemes nomu K.R Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā.
7.§ Par zemes nomu I.L Lazdulejas pagastā, Balvu novadā.
8.§ Par zemes nomu J.Z Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā.
9.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A Bērzpils pagastā, Balvu novadā.
10.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.D Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā.
11.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B Vīksnas pagastā, Balvu novadā
12.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “Narvesen Baltija” Balvos, Balvu novadā
13.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu A.Š Bērzpils pagastā, Balvu novadā.
14.§ Par privātpersonai piederošu zemes vienību apvienošanu Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
15.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības precizēšanu
16.§ Par telpu grupu adrešu precizēšanu Dārza ielā 16 Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā
17.§ Par mežaudžu atzīšanu grāmatvedības bilancē daudzuma vienībās.
18.§ Par zemes vienību izslēgšanu no Balvu novada pašvaldības grāmatvedības bilances
19.§Par nekustamā īpašuma “Stari” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
20.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Verpuļeva 205”, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.
21.§ Par Balvu novada Domes 2021.gada 27.maija lēmuma “Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.17 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
22.§ Par satiksmes organizācijas maiņu Jaunatnes ielā Balvos
23.§ Par satiksmes organizācijas maiņu Lauku ielā, Balvos
24.§ Par satiksmes organizācijas maiņu pie īpašuma Teātra ielā 8, Balvos
25.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Zentas”, “Brieževas”, “Caunas 2”, “Plūmes 1” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
26.§ Par Balvu novada pašvaldības 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
27.§ Par Balvu novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
28.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Aivaram Kindzulam.
29.§ Par grozījumu Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādī
30.§ Par aizņēmumu projekta “Bērzu ielas posma pārbūve un autostāvvietas seguma atjaunošana Skolas ielā Balvu pilsētā” īstenošanai
31.§ Par aizņēmumu projekta “Vidzemes un Tautas ielu posmu atjaunošana Balvos” īstenošanai
32.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
33.§ Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6- 1000 m² platībā), nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
34.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
35.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,6007 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8004) apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
36.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
37.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0700 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
38.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0795 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
39.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0070 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
40.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0157 Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
41.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0185 Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
42.§ Par nedzīvojamo telpu „Bērnudārzs”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
43.§ Par satiksmes organizācijas maiņu ķiršu ielā, Balvos
Filtrs
Rādīt #