23.09.2021., Protokols Nr. 11

1.§ Par Balvu novada jaunatnes politikas plāna 2021.-2027.gadam apstiprināšanu
2.§ Par grozījumiem Rugāju novada domes 2020. gada 28. augusta lēmuma Nr. 182 (protokols Nr. 12, 23.§) “Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Lazdukalna mednieki” pielikumā”
3.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Balvu pagasta nekustamajam īpašumam “Bumbierkalns”
4.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0002
5.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0064
6.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0079
7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Antonieši”
8.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Apsītes”
9.§ Par nekustamā īpašuma “Frišbergi” Rugāju pagastā, Balvu novadā sadali un zemes vienību lietošanas mērķa maiņu
10.§ Par nekustamā īpašuma “Lielpļaviņas” Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali
11.§ Par nekustamā īpašuma “Zeiles” Susāju pagastā, Balvu novadā sadali
12.§ Par nekustamā īpašuma “Egļava” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali
13.§ Par nekustamā īpašuma “Ozolsaliņas” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali
14.§ Par nekustamā īpašuma “Intari” Medņevas pagastā, Balvu novadā sadali
15.§ Par SIA NFF III Latvija piederošu zemes vienību apvienošanu Susāju pagastā, Balvu novadā
16.§ Par platības un konfigurācijas precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Pils ielā 34C, Viļakā, Balvu novadā
17.§ Par platības un konfigurācijas precizēšanu privātpersonai piederošajām zemes vienībām Lazdukalna pagastā, Balvu novadā
18.§ Par platības precizēšanu privātpersonai piederošajai zemes vienībai Susāju pagastā, Balvu novadā
19.§ Par adrešu piešķiršanu garāžām Ezera ielā 7 Balvos, Balvu novadā
20.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, nosaukumu piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai
21.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Jaunvasaraudzes” Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
22.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, nodošanu atsavināšanai
23.§ Par Balvu novada Domes lēmuma “Par zemes vienības Raiņa ielā 47A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
24.§ Par zemes nomu A. V. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
25.§ Par zemes nomu T. A. Balvos, Balvu novadā
26.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu A. A. Tilžas pagastā, Balvu novadā
27.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. C. Briežuciema pagastā Balvu novadā
28.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. S. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā
29.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. P. Vectilžas pagastā, Balvu novadā
30.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. T. Balvos, Balvu novadā
31.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. P. Balvu pagastā, Balvu novadā
32.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. Z. Balvu pagastā, Balvu novadā
33.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. T. Bērzpils pagastā, Balvu novadā
34.§ Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā
35.§ Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā
36.§ Par Zemes lietu un vides jautājumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
37.§ Par Balvu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanas pilnvarojumu
38.§ Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 2, Viļakā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu
39.§ Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu
40.§ Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Baznīcas ielā 14, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu
42.§ Par nekustamā īpašuma Abrenes ielā 4A, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu
43.§ Par nekustamā īpašuma “Mežskaras”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
44.§ Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – noliktavas daļu un tām pieguļošo teritoriju atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
45.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2021 “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
46.§ Par Balvu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030.gadam izstrādi
47.§ Par Balvu novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādi
48.§ Par Balvu novada Izglītības pārvaldes izveidošanu
49.§ Par Balvu novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
50.§ Par Balvu novada Kultūras pārvaldes izveidošanu
51.§ Par Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
52.§ Par Ziemeļlatgales sporta centra izveidošanu
53.§ Par Ziemeļlatgales sporta centra nolikuma apstiprināšanu
54.§ Par Balvu novada Bāriņtiesas izveidošanu
55.§ Par Balvu novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
56.§ Par Balvu Centrālās bibliotēkas izveidošanu
57.§ Par Balvu Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
58.§ Par Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja iecelšanu
59.§ Par iestādes “Bērzpils Saieta nams” izveidošanu
60.§ Par iestādes “Briežuciema Tautas nams” izveidošanu
61.§ Par iestādes “Krišjāņu Tautas nams” izveidošanu
62.§ Par iestādes “Kubulu Kultūras nams” izveidošanu
63.§ Par iestādes “Lazdulejas Saieta nams” izveidošanu
64.§ Par iestādes “Rubeņu Tautas nams” izveidošanu
65.§ Par iestādes “Tilžas Kultūras un vēstures nams” izveidošanu
66.§ Par iestādes “Vectilžas Sporta un atpūtas centrs” izveidošanu
67.§ Par iestādes “Vīksnas Tautas nams” izveidošanu
68.§ Par iestādes “Naudaskalna Tautas nams” izveidošanu
69.§ Par iestādes “Rugāju Tautas nams” izveidošanu
70.§ Par iestādes “Lazdukalna Saieta nams” izveidošanu
71.§ Par Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāja iecelšanu
72.§ Par Rugāju sociālās aprūpes centra “Rugāji” nolikuma apstiprināšanu
73.§ Par Rugāju sociālās aprūpes centra “Rugāji” vadītāja iecelšanu
74.§ Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
75.§ Par saistošo noteikumu Nr.6/2021 “Par sociālo palīdzību Balvu novadā” pieņemšanu
76.§ Par saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā” pieņemšanu
77.§ Par saistošo noteikumu Nr.8/2021 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā” pieņemšanu
78.§ Par saistošo noteikumu Nr.9/2021 “Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā” pieņemšanu
79.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.4/2021 “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata, vispārējās vidējās, profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” pieņemšanu
80.§ Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” Nr. 5.6.2.0./20/I/017 īstenošanai
81.§ Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Muižas apbūves kompleksa pārbūve 1.kārta” īstenošanai
82.§ Par aizņēmumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Amatu prasmes tūrisma telpā” (“Tour de Crafts”) Nr.LLI-539 īstenošanai
83.§ Par grozījumiem Balvu pagasta pārvaldes nolikumā
84.§ Par grozījumiem Bērzkalnes pagasta pārvaldes nolikumā
85.§ Par grozījumiem Bērzpils pagasta pārvaldes nolikumā
86.§ Par grozījumiem Briežuciema pagasta pārvaldes nolikumā
87.§ Par grozījumiem Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikumā
88.§ Par grozījumiem Kubulu pagasta pārvaldes nolikumā
89.§ Par grozījumiem Lazdulejas pagasta pārvaldes nolikumā
90.§ Par grozījumiem Tilžas pagasta pārvaldes nolikumā
91.§ Par grozījumiem Vectilžas pagasta pārvaldes nolikumā
92.§ Par grozījumiem Vīksnas pagasta pārvaldes nolikumā
93.§ Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
94.§ Par Zemes lietu un vides jautājumu komisijas ievēlēšanu
95.§ Par Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas ievēlēšanu
96.§ Par nekustamā īpašuma “Pirts”, Pirts ielā 1, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
97.§ Par nekustamā īpašuma “Aiztilte” Rugāju pagastā, Balvu novadā sadali
98.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0589 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
99.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0146 Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
100.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141 Vectilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
101.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu
102.§Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6- 1000 m² platībā), atkārtotas nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
103.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
104.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,6007 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8004) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
105.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
106.§ Par Baltinavas pagasta, Rugāju pagasta, Lazdukalna pagasta un Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāju mēnešalgu noteikšanu
107.§ Par finansējuma nodrošināšanu pārtikas paku iegādei
108.§ Par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi
109.§ Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi
110.§ Par Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi
111.§ Par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi
112.§ Par Balvu pilsētas pārvaldes izveidi
113.§ Par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi
41.§ Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 23, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu
Filtrs
Rādīt #