Balvu novads

Kategorija: Novada vispārējs raksturojums
Ceturtdiena, 01 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2022

Karte pēc ATR 2021

Balvu novads ir nozīmīgs Ziemeļlatgales centrs, kurš reformas rezultātā izveidojās 2021.gadā. Novadā ietilpst Balvu un Viļakas pilsēta un 19 pagasti – Baltinavas pagasts, Balvu pagasts,  Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts un  Žīguru pagasts.

Lasīt tālāk...


Balvu novads pēc administratīvi teritoriālās reformas

Kategorija: Novada vispārējs raksturojums
Ceturtdiena, 01 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūlijs 2021

Saskaņā ar konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”[1] un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu[2], Latvijā noris pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. Lai sasniegtu reformas mērķi, paredzēts veidot lielākas, ekonomiski spēcīgākas pašvaldības – novadus, īstenojot pašvaldību apvienošanos, jo tā var labāk saskaņot sociālās palīdzības, izglītības un transporta jautājumus, piesaistīt lielākas investīcijas, kas radītu jaunas darbavietas, kā arī racionālāk izmantot esošos resursus.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumam paredzēts izveidot administratīvo teritoriju – Balvu novadu ar administratīvo centru Balvos un šādām administratīvajā teritorijā ietilpstošām teritoriālā iedalījuma vienībām:

Lasīt tālāk...


Balvu pilsēta – novada administratīvais centrs

Kategorija: Novada vispārējs raksturojums
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2022

Balvi ir neliela, skaista pilsētiņa Latgales ziemeļaustrumos, Balvu novada centrs. Izvietojusies starp Balvu un Pērkonu ezeriem pie tos savienojušās Bolupes.

Balvi ir salīdzinoši jauna pilsēta, tomēr tās, kā apdzīvotas vietas, vēsture veidojusies vairāku gadsimtu garumā. Atpazīstamākie pilsētas objekti ir muižas pils ēka ezera krastā, 19. gadsimtā veidotais muižas parks un savdabīgās akmeņu kompozīcijas Lāča dārzā. Par pilsētas simbolu balvenieši uzskata strūklaku „Ūdensroze” skvērā, bet svinīgos valsts svētku brīžos iedzīvotāji pulcējas pie pieminekļa kritušajiem Latgales partizāniem.

Balvu pilsēta atrodas autoceļu P35 un P47 krustojumā. Attālums līdz Rēzeknei — 80 km, līdz Rīgai 226 km, tās kopējo teritoriju 5,1 km2 platībā apdzīvo 6200 iedzīvotāji (PMLP dati uz 01.01.2022.).


Balvi toreiz

Kategorija: Novada vispārējs raksturojums
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2017

balvi toreizSenatnē Balvu puse bija mežains, purvains un reti apdzīvots apvidus. Dokuments, kurā pirmo reizi minēts Balvu vārds ir Gotarta Neila atskaites Rīgas arhibīskapam Vilhelmam 1549.gadā.

18.gs.vidū Viļakas stārasta sieva Konstancija Hilzena pie Balvu ezera izveidoja pusmuižu, līdz ar to Balvi sāka veidoties kā apdzīvota vieta.

19.gs. beigās un 20.gs. sākumā Balvi auga un veidojās kā plašas muižas un liela pagasta centrs. 1926.gada 1.aprīlī Balvi kļuva par miestu, bet 1928.gada 11.februārī par pirmo pilsētu Jaunlatgales apriņķī.

20.gadsimta 30.gados iezīmējās zināms uzplaukums gan kultūras, gan saimnieciskajā dzīvē. 30.gados Balvi bija apriņķa saimnieciskais un kultūras dzīves centrs.

Balvu pilsētas ierastais dzīves ritms pārtrūka 1940.gada 17.jūnijā, kad pilsētā ienāca Sarkanās armijas apakšvienības. 1941.gada vasarā padomju okupāciju nomainīja vācu okupācija. 1944.gada jūlijā, vācu armijai atkāpjoties, pilsētu nodedzināja. Neskartas palika baznīcas un dažas ēkas pilsētas nomalē, pilsētā palika tikai 1/3 iedzīvotāju. Krāsmatas, drupas un pelni - tāda bija pilsēta pēc kara.

Balvi – pilsēta, kura no jauna uzcelta pēc Otrā pasaules kara. Pilnībā ir mainījies tās sākotnējais izskats. Gandrīz nav saglabājušās 19.gadsimtā un 20.gadsimta sākumā celtās ēkas.

Strauja pilsētas celtniecība un attīstība sākās 1950. gadā, kad Balvi kļuva par jaunizveidotā Balvu rajona centru. Pilsētā izvietojās rajona iestādes. Turpinājās dzīvojamo, sabiedrisko ēku un rūpniecības uzņēmumu celtniecība.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei