Personu datu apstrādes privātuma politika

Kategorija: Personas datu apstrāde
Trešdiena, 03 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2018

APSTIPRINĀTA
ar Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieces A.Petrovas
2018.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.3.20/83

PERSONU DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA POLITIKA
Balvos

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2.punktu

1. Balvu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Personas datu apstrādes privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Balvu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115622, juridiskā adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501. Pašvaldībai un tās iestādēm ir viens pārzinis.

3. Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Balvu novada pašvaldības nolikumā.

4. Pašvaldības un tās iestāžu personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās administrācijas ēkā Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tās iestādēs, kā arī struktūrvienībās.

5. Pašvaldība veic personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

5.1. tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
5.2. līgumsaistību nodibināšanai un uzturēšanai ar datu subjektu;
5.3. īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras;
5.4. pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas: pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

7. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai, izņemot tos gadījumus, kuri ir saistīti ar pašvaldības noslēgto divpusējo sadarbības līgumu izpildi, kā arī ar datu apstrādi pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai.

8. Pašvaldībā, ņemot par pamatu lietu nomenklatūru, glabā personas datus ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

9. Datu subjektam ir tiesības:

9.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 5. punktā minētajiem personas datu apstrādes mērķiem;
9.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;
9.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

10. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un pašvaldības funkciju realizācijai tam nepieciešamajā apjomā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

11. Ar pārziņa kontaktpersonu datu aizsardzības jautājumos var sazināties pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

12. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

MAIJS

Jaunākais video

Pasākumu afišas