Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles

Izsoļu noteikumi.

PIETEIKUMS IZSOLEI 

(kustamā manta)

PIETEIKUMS IZSOLEI 

(nekustamais īpašums)

2022. gada JŪNIJS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zemīši”, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3878 010 0281.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.10.00 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Verpuļeva 120”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3846 005 0377.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.10.15 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Rosība” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3864 004 0304 daļu, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0304 daļas 14 600 m2 platībā un cieta asfalta seguma laukuma 1886,46 m2 platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.10.30 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Beķeri”, Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3870 001 0158.

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.10.45 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 886,2 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI  15.06.2022. plkst.11.00 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 1750,2 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI 15.06.2022. plkst.11.15 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 1186,7 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI 15.06.2022. plkst.11.30 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 1197,5 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI 15.06.2022. plkst.11.45 Izsludināta (12.05.2022.)


2022. gada MAIJS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jūsmas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  05.05.2022. plkst.11.45  Izsludināta (30.03.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Purenītes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  05.05.2022. plkst.11.00 Izsludināta (30.03.2022.)

2022. gada APRĪLIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Eržepoles ielā 34, Viļakā, Balvu novadā 

IZSOLES NOTEIKUMI  07.04.2022. plkst.10:15  Izsludināta (02.03.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Galotnes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  07.04.2022. plkst.10:30 Izsludināta (02.03.2022.)

2022. gada MARTS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.10:00 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.10:15 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst. 10:30 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.10:45 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.03.2022. plkst.11:00 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI

16.03.2022. plkst. 11:15 Izsludināta (31.01.2022.)

2022. gada FEBRUĀRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Tabori”. 0,3085 ha platībā, kas atrodas Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 16.02.2022. plkst.10:00 Izsludināta (03.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par nekustamā īpašuma “Tabori”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.8.,37.§).

Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā IZSOLES NOTEIKUMI 16.02.2022. plkst.10:45 Izsludināta (03.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 46, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.8.,35.§).

Noslēgts pirkuma līgums.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā IZSOLES NOTEIKUMI 16.02.2022. plkst.11:00 Izsludināta (03.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.8.,34.§).

Noslēgts pirkuma līgums.