Zemes nomas tiesību izsoles

Pirms dalības izsolē, aicinām iepazīties ar neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumiem. 
Izsoļu noteikumi. IZSOLES NOTEIKUMI PIETEIKUMS IZSOLEI ZEMES NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

2022. gada MAIJS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0046 daļu, platībā 0,85 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.10.00 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0794, platībā 0,0794 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.10.15 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Briežuciema pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3852 002 0205, platībā 1,80 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.10.30 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0224, daļu, platībā 3,4 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.10.45 Izsludināta (12.05.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI  05.05.2022. plkst.10.00 Izsludināta (30.03.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003). IZSOLES NOTEIKUMI 05.05.2022. plkst.10.15 Izsludināta (30.03.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005).

IZSOLES NOTEIKUMI 05.05.2022. plkst.10.30 Izsludināta (30.03.2022.)

2022. gada APRĪLIS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0215, platībā 1,3006 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.10.00 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Rugāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0191, platībā 3,2 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.10.45 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Vectilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0105, platībā 5,6 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.11.00 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0108, platībā 3,3 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.11.15 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0106, platībā 3,0 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.11.30 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0084, platībā 6,9 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.11.45 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Viļakā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3815 002 0119, platībā 0,8747 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.12.00 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Tilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0261, platībā 2,0 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.12.15 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Tilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0102, platībā 5,2 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.12.30 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3870 001 0121, platībā 5,3 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.12.45 Izsludināta
(30.03.2022)

2022. gada MARTS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0206, 2,0 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.10.00 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159, 0,7 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.10.15 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0052, 0,4 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.10.30 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0014, 1,2 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.10.45 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0136, 350 m2 platībā, Viļakā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.11:00 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0659, 2,0 ha platībā, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.11:15 Izsludināta
(02.03.2022)

2022. gada FEBRUĀRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbēnu pag., Balvu nov., kadastra numurs 3882 002 0422, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0561, platībā 0,8833 ha, (t.sk. nedzīvojamo ēku (ar izbūvētu sanitāro telpu), 410,6 m2 platībā, un šķembu seguma laukumu, 407,3 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI 23.02.2022. plkst.10:00 Izsludināta
(31.01.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības, nedzīvojamās ēkas un šķembu seguma laukuma, atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.8.,28.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0248, 3,2 ha platībā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.02.2022. plkst.10:15 Izsludināta (31.01.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0488, 0,6253 ha platībā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.02.2022. plkst.10:30 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0488, Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.8.,27.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību Baltinavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193, 3,5844 ha platībā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.02.2022. plkst.10:45 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193, Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.8.,26.§).

Noslēgts nomas līgums.