Nolikumi, noteikumi, kārtības

BALVU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOLIKUMS

Balvu novada konkursa „Gada skolotājs 2022” nolikums

Balvu novada izglītības iestāžu pedagogu mācību jomu koordinēšanas un metodisko apvienību darbības kārtība (pielikums Nr.1) (pielikums Nr.2)

Balvu novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību Balvu novadā

Balvu novada pašvaldības noteikumi Nr.1/2010 „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Balvu novadā”

Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācijas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, pašvaldību vispārējas pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada izglītības iestādēs

Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem

Par kārtību, kādā tiek veikti norēķini ar vecākiem par bērna ēdināšanu Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums

Balvu novada Izglītības attīstības stratēģija 2019.-2024.gadam

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas