Aktuālais Balvu novadā

Ar Balvu novada pašvaldības rīkojumu no 2015.gada 10.oktobra klimatisko apstākļu dēļ tiek noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.

26.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā ar krāšņu koncertu Balvu krievu kultūras biedrība „Razdoļje” nosvinēja savu 10 gadu jubileju.

Ar dziesmām un dejām kolektīvu sveica ansambļi no Daugavpils novada Laucesas pagasta, Rēzeknes, Viļakas, Žīguriem un Pededzes. Tāpat apsveikuma vārdus teica un Balvu novada Domes Pateicības rakstus biedrības „Razdoļje” dalībniekiem pasniedza Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Ločmelis.

No 15.-20.septembrim deju kopa „Nebēda” piedalījās 15.Starptautiskajā tautu deju un mūzikas festivālā „Neos Marmaras Cup 2015”, kurā ieguva 1.vietu.

Festivāls notika Grieķijas pilsētā Neos Marmaras, un tajā piedalījās vairāk nekā 10 kolektīvi no dažādām valstīm – Grieķijas, Ukrainas, Horvātijas, Rumānijas, Bulgārijas un citām Balkānu valstīm.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu, Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0301, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301, 4141 m2 platībā un četrām būvēm (garāžas ( kadastra apzīmējums 3801 001 0301 001), garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002), garāžas – atpūtas bloka (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 003) un garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 004).Izsoles sākumcena – EUR 27 500.00(divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

No šī gada 17. septembra līdz 30. oktobrim norisinās konkurss „Laiks laukiem 2015”, kurā 1. -12. klašu skolēni tiek aicināti aktīvi izzināt un pastāstīt citiem, kas notiek mūsdienīgos laukos. Balva saturiski atbilstošāko un radošāko darbu autoriem ir ekskursija visai klasei 500 EUR vērtībā. Konkursa „Laiks laukiem!” mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par dzīves un nodarbinātības iespējām 21. gadsimta laukos, kā arī veicināt uzņēmējdarbības un lauku tūrisma popularizēšanu jauniešu vidū, tādejādi veicinot skolēnu izpratni un interesi par mūsdienīgas dzīves veidošanu un uzņēmējdarbības iespējām laukos, kā arī par tradicionālām kultūrvēsturiskām lauku dzīves vērtībām.


Pasākumu kalendārs