Aktuālais Balvu novadā

Pabeigti darbi Balvu novada pašvaldība projekta „Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” ”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084, ietvaros. Sakarā ar to 30. jūlijā uz īsu brīdi Bērzpilī vienkop pulcējās pasūtītāji, projektētāji un darbu veicēji. kā arī Bērzpils pagasta pārvaldes vadība.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Balvu novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.11, Brīvības ielā 59A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1500, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46.9 m2 platībā un kopīpašuma 469/5248 domājamajām daļām no daudzdzīvokļa mājas un palīgēkas. Izsoles sākumcena – EUR 4066.00 (četri tūkstoši sešdesmit seši euro, 00 centi).

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde aicina darbā logopēdu.

CV lūgums iesūtīt elektroniski līdz šī gada 14.augustam uz e-pastu  izglparvalde@balvi.lv

Kontakttālruņi: 26726566, 26367182

Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākuma „ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Balvu novada pašvaldība rīko pašvaldības un uzņēmēju apspriedes par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu pārbūvi vai būvniecību.

Pašvaldības un uzņēmēju apspriežu grafiks

Bibliotēka mūsdienās ir kļuvusi par vietu, kur ne tikai ir iespējams lasīt un abonēt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus, bet saņemt daudz un dažādus citus pakalpojumus. Piedāvāto pakalpojumu klāsts ir ievērojami paplašinājies, kļuvis pieejamāks iedzīvotājiem arī pagastos. Šī gada pirmajā pusē bibliotēkās tika iegādāts jauns datoraprīkojums un biroja aprīkojums. Centrālajā bibliotēkā un visu pagastu bibliotēkās tagad ir iespēja printēt un kopēt, skenēt un digitalizēt A3 un A4 formāta krāsainus dokumentus. Dokumentu kopēšana, drukāšana un skenēšana ir maksas pakalpojums (skatīt zemāk cenrādi). Interneta lietošana ir bez maksas. Iegādātais datoraprīkojums nodrošina lietotājam daudz lielāku datu apstrādes ātrumu un augstu kvalitāti. Interneta lietošana ir kļuvusi daudz ērtāka. Visi novada iedzīvotāji ir laipni aicināti izmantot jaunās iespējas!

Piemērota, funkcionāla un mājīga apkārtējā vide skolēniem ir viens no priekšnosacījumiem, kas veicina ne tikai personīgo izaugsmi, bet arī sekmes un sasniegumus mācībās. Mācību iestādēs apgūtais ir pamats turpmākajai karjerai. Viena no lielākajām skolām mūsu novadā ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Audzēkņiem ir iespēja šajā skolā apgūt ne tikai vispārējās izglītības programmas, bet arī profesionālās izglītības programmas.

No 14.-15.jūlijām Balvos norisinājās bērnu futbola festivāls Balvi Open cup, kurā piedalījās pavisam 17(!) komandas no visas Latvijas un viena komanda no Igaunijas.

XI  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki  ir izskanējuši un tie apliecināja, cik talantīgi, varoši un izturīgi ir mūsu bērni un jaunieši, kuri, atgriežoties mājās, atzina, ka nekur citur nevar sajust, redzēt un dzirdēt tādas emocijas, nekas cits nevar radīt tādu gaisotni, tādu kopības un vienotības sajūtu, kāda tā ir Dziesmu un deju svētkos.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei