12.§ Par grozījumu Balvu novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecgabrani” un „Gabrani” Balvu novada Bērzpils pagastā”

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 13:56

Izskatot SIA „Metrum”, reģ.nr.40003388748 Balvu biroja sertificētas zemes ierīkotājas Sarmītes Alekses, sert. sērija BA Nr.480 izstrādāto un 2015.gada 15.oktobrī apstiprināšanai iesniegto Zemes ierīcības projektu, Bērzpils pagastā, Balvu nov., nekustamajiem īpašumiem „Vecgabrani” ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0063, īpašnieks J.S., personas kods *** un „Gabrani” ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0062, īpašnieks S.S., personas kods ***, kuros paredzēts atdalīt no katra nekustamā īpašuma vienu zemes vienību, un abus apvienojot izveidot kopīpašumu, piešķirot zemes vienībām nosaukumus, adresi un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2007.gada 1.janvāra likumu “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4. un 5.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, 1997.gada 6.marta likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 1. un 2.punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, kas nosaka, ka zemes ierīcības projekta (turpmāk - projekts) izstrādes kārtību; projekta saturu un prasības attiecībā uz projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, 2015.gada 8.decembra LR MK noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.7.punktu, kas nosaka, ka Adresācijas objekts ir viensēta, 2.8.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); 31.2. punktu, kas nosaka, ka lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētai zemes vienībai – attēlojot viensētas, ēkas vai apbūvei paredzētas zemes vienības telpisko novietojumu. Grafisko pielikumu var nepievienot lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai vai apbūvei paredzētai zemes vienībai, ja lēmumā ir norādīts kadastra apzīmējums, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2., 23.2.1. un 23.2.2.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1.punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1.punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 12.novembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecgabrani” un „Gabrani” Balvu novada Bērzpils pagastā” (protokols Nr.15, 22.§), izsakot lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3 un uz tā atrodošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3850 008 0062 003, 3850 008 0062 004 nosaukumu „Bišu Drava” un adresi: „Bišu Drava”, Bērzpils pag., Balvu nov. un uz jaunizveidotās zemes vienības Nr.3 esošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3850 008 0063 001, 3850 008 0063 006, 3850 008 0063 007, 3850 008 0063 009, 3850 008 0063 010, 3850 008 0063 011, 3850 008 0063 013, 3850 008 0063 014, 3850 008 0063 016 mainīt adresi no „Vecgabrani”, Bērzpils pag. Balvu nov. uz adresi: „Bišu Drava”, Bērzpils pag., Balvu nov. un noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa”. (pielikums).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei