10.§ Par adreses piešķiršanu

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 09:34

Adresāts: P.M., „Rūtas”, personas kods ***, /adrese/.
Iesniedzēja prasījums: sakarā ar nekustamā īpašuma sadali, nepieciešams atdalīt no zemesgabala ar kadastra nr.3850 003 0090 (kopējā platība 3.80 ha) vienu zemes gabalu – aptuveni 1.0 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu un mērķus. Nekustamais īpašums atrodas Bērzpils pagasta Balvu nov..

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 12. un 31.3 punktu, kuri nosaka, ka novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu un lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai vienībai – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detaļplānojumu, vai zemes ierīcības projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Piešķirt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam nosaukumu „Kokapstrādes cehs”, Bērzpils pag., Balvu nov. saskaņā ar izkopējumu no Balvu novada Bērzpils pagasta plāna (pielikums nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums: Izkopējumu no Balvu novada Bērzpils pagasta plāna uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei