10.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.Š. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot T.Š., personas kods ***, adrese ***, 2016.gada 1.augusta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), LR 1995.gada 19.jūlija Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem un LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.1pantu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus un Balvu novada Domes 2012.gada 9.februāra lēmumu „Par zemes nomas maksas noteikšanu, par Balvu pilsētas Domes 2003.gada 30.janvāra lēmuma Nr.1, 14.§ atcelšanu” (sēdes protokols Nr.2, 21.§), 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 2005.gada 1.novembrī Balvu pilsētas Domē noslēgto nomas līgumu ar T.Š. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0487, iznomāšanu ēkas (garāžas Nr.288, Daugavpils ielā 76F, Balvos) uzturēšanai, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Ēkas uzturēšanai nepieciešamā platība 70.845 m2. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 10 (desmit) gadiem.
2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 8.39 (astoņi euro, 39 centi), PVN 21% EUR 1.76 (viens euro, 76 centi), kopā EUR 10,15 (desmit euro, 15 centi) gadā.
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei