8.§ Par zemes vienības platības precizēšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 14:53

    Izskatot VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, reģ. Nr.40003783960, 25.11.2010. iesniegumu Nr.16BA-03.3/14 par platības precizēšanu, un, pamatojoties uz LR 1997.gada 30.oktobra likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.punktu, kas nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu, kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

   ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav,ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.      Precizēt Jevgenijas Jakovļevas zemes īpašuma platību Vīksnas pagastā: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0078 no 12,8 ha uz 27,9 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0079 no 10,0 ha uz 11,02 ha.

2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā  Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei