28.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Raimondam Bombānam

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 14:45

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 151.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā, otro daļu, kas nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem: 1) atzīta par invalīdu; 2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" un ņemot vērā bijušā Vectilžas pagasta padomes priekšsēdētāja Raimonda Bombāna 2021.gada 11.marta iesniegumu (reģistrēts 12.03.2021., Nr.BNP/2021/3.6.1/344/S) un tam pievienotos dokumentus (Latvijas Nacionālā arhīva Alūksnes zonālā valsts arhīva 2021.gada 5.marta Izziņa Nr. AZVA-6.2.2./1956 “Par ievēlēšanu amatā” kurā ir norādīts, ka Raimonds Bombāns ievēlēts par Vectilžas pagasta padomes priekšsēdētāju 2001.gada 20.martā, atkārtoti – 2005.gada 25.martā un atbrīvots 2009.gada 1.jūlijā; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rēzeknes nodaļas 2020.gada 2.decembra Lēmums Nr.41-2020-4248 “Par invaliditāti Raimonds Bombāns, personas kods ***”, ar kuru ir noteikta invaliditātes trešā grupa), kas apliecina atbilstību likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu minēto pabalstu, 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajam Vectilžas pagasta padomes priekšsēdētājam Raimondam Bombānam, personas kods ***, kas atbilst divu minimālo mēnešalgu apmēram, no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, sākot ar 2021.gada 1.aprīli.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.