40.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0157 Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 14:14

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 28.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs, 43.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu,   Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, un ņemot vērā Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības Balvos, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0157, 600 m2  platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.jūnija sēdes protokols Nr.15, 5.§), 2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvos, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0157, 600 m2  platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju Ž.Ņ, personas kods ****- ****, adrese  ****.

2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvos, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0157, 600 m2 platībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām) zemes nomas līgumu ar **** ****. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 (sešiem) gadiem.

3. Noteikt zemes nomas maksu EUR 33,00 (trīsdesmit trīs euro, 00 centi) bez PVN gadā.

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

  1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).