43.§ Par satiksmes organizācijas maiņu ķiršu ielā, Balvos

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 14:22

Izskatot Ķiršu ielas , Balvos, iedzīvotāju 2021. gada 17. jūnija iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ceļu satiksmes likuma 38.panta otro daļu, kas nosaka, ka satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem. Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs, Svetlana Pavlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Atļaut uzstādīt 4 (četras) aizlieguma zīmes Nr. 323 “Maksimālā ātruma ierobežojums” ar tekstu “30” Ķiršu ielā, Balvos, atbilstoši satiksmes organizācijas shēmai (pielikums).
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums

Pielikums