21.§ Par Balvu novada pašvaldības 2010. gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” precizēšanu

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Trešdiena, 23 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 13:30

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, kurā paredzēts, ka tikai dome var noteikt pilsētas un novada simboliku, likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kura paredz, ka dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 5.janvāra vēstuli Nr.17-1e/59, kurā tiek lūgts precizēt 2010.gada 16.decembra saistošos noteikumus Nr.19 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” un, ņemot vērā faktu, ka saistošie noteikumi nav publicēti un tādējādi nav spēkā, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2011.gada 3.februāra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” projektā (turpmāk - Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1.svītrot no noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma tekstu: „43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu”;
1.2. svītrot Noteikumu 1.5.punktu;
1.3. mainīt punktu 1.6. – 1.11.numerāciju attiecīgi uz 1.5. – 1.10.;
1.2. izteikt Noteikumu 12.1.punktu šādā redakcijā:
„Par šo noteikumu 1.8., 1.9., 5.3., 5.4., 7.2., 9.3., 9.4. un 11.2.punktos noteikto prasību neievērošanu noteikts administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 50.”

2. Pieņemt Balvu novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” projektu jaunā redakcijā kā Balvu novada Domes 2011.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.6/2011 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” projektu (pielikumā).

3. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, māja lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikumā:
1. Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.februāra saistošie noteikumi Nr.6/2011 “Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” uz 9 lapām;
2. Balvu novada pašvaldības 2011.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.6/2011 “Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei