7.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā

Kategorija: 13.10.2011., Protokols Nr.20
Pirmdiena, 17 Oktobris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2011 14:37

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 2011.gada 6.oktobra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR -13 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Raimonds Bombāns, Sarmīte Cunska, Pēteris Kalniņš, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Sandis Puks, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ināra Ņikuļina, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs) PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Veikt grozījumus Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā (turpmāk – Nolikums):
1.1. Nolikuma sadaļu „4. Pārvaldes struktūra un amatpersonu kompetence” papildināt ar 4.21.punktu šādā redakcijā:
„4.21. Pārvaldei ir izveidota struktūrvienība - Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, kurš darbojas saskaņā ar Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra reglamentu (pielikums Nr.2).”
1.2.Izteikt Nolikuma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (1.pielikums).
1.3.Papildināt Nolikumu ar Pielikumu Nr.2 (2.pielikums).

2. Grozījumi Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā ir spēkā no 2011.gada 13.oktobra līdz 2013.gada 31.oktobrim uz Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes” 1.2.2.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.4.aktivitātes „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošās izglītības attīstība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 5.aktivitātes īstenošanas laiku.

Pielikums:
Pielikums Nr.1 – Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes struktūra uz 1 lapas;
Pielikums Nr.2 – Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra reglaments uz 3 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei