29.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:02
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku algu likmes, 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumus),
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Izdarīt šādas izmaiņas Balvu novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā:
    1.1.   papildināt 7.nodaļas 7.3.3.punktu ar šādu 7.3.3.9.apakšpunktu: „7.3.3.9. arhivārs;”.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei