26. § Par maksas noteikšanu par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:43

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un uzņēmumi, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par pakalpojumu un Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un 2013.gada 4.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksas vienai personai Balvu novada pašvaldības iestādē „Pansionāts „Balvi”” Ls 289.42 (divi simti astoņdesmit deviņi lati 42 santīmi) mēnesī saskaņā ar pielikumu.

2.Noteikt maksu par Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem 2013.gadā Ls 267.15 (divi simti sešdesmit septiņi lati 15 santīmi) vienai personai mēnesī.

3.Noteikt maksu par Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kas deklarējušas dzīves vietu Balvu novada administratīvajā teritorijā, Ls 214.52 (divi simti četrpadsmit lati 52 santīmi) vienai personai mēnesī.

4.Noteikt maksu par Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kas deklarējušas dzīves vietu Rugāju novada, Baltinavas novada un Viļakas novada administratīvajā teritorijā un uzņemtas pansionātā laika periodā no 2006.gada 15.novembra līdz 2010.gada 1.martam, Ls 214.52 (divi simti četrpadsmit lati 52 santīmi) vienai personai mēnesī.

5.Sociālā pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz Balvu novada pašvaldība no 2013.gada budžeta līdzekļiem.

Pielikums: Izdevumu tāme par sociālās aprūpes izmaksām vienai personai Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” 2013.gadā uz 1 lapas

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei