30.§ Par nekustamā īpašuma „Aijas”, Bērzpils pagastā, sadali

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 12:43

Izskatot B.B., personas kods ***, adrese ***, 15.04.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Aijas” vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka B.B. nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām 36,8 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0054, 9,7 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0220, 22,4 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0126, 2,5 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0183, 2,2 ha platībā), B.B. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0054, un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma „Aijas” ar kadastra numuru 3850 004 0054, 36,8 ha kopplatībā, zemes vienību 9,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0054.

2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Aijas 1”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Aijas” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei