21. § Par grozījumiem Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmumā „Par adreses maiņu zemes vienībām Kubulu pagastā”

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:54

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2014.gada 9.janvāra vēstuli Nr.9-02/319803-7/1 „Par adresi „Niedru māja”, Oļģina, Kubulu pagasts, Balvu novads”, un pamatojoties uz LR 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, kā arī apbūvei paredzēta zemes vienība; 11.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam 12.punktu, kas nosaka, ka novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu un LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmumā „Par adreses maiņu zemes vienībām Kubulu pagastā” (protokols Nr.19, 26.§), lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

3. Zemes vienībai Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0057 mainīt adresi no „Niedru māja”, Nikolajeva, Kubulu pag., Balvu nov., LV 4566 uz „Niedru māja”, Oļģina, Kubulu pag., Balvu nov., LV 4566”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

3. Lēmumsstājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei