Kontakti

baltinavamms [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola Tilžas iela-17, Baltinava, Baltinavas pagasts Balvu novads LV- 4594

Darbinieki

Marija Bukša

Direktore
baltinavamms [at] balvi.lv

Rudīte Kaša

Lietvedis
baltinavamms.lietv [at] balvi.lv
 1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:
  1. izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;
  2. sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;
  3. veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;
 2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos
 3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.

Mūzikas un mākslas skola sāk darboties 1994. gada 1. septembrī kā Balvu mūzikas skolas filiāle - direktors Ilmārs Sležis. 1997.gada 1. septembrī Baltinavas Mūzikas skola uzsāk darbu kā patstāvīga pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Par tās direktori Baltinavas pagasta padome apstiprina Mariju Bukšu.

2003.gadā skola maina nosaukumu - Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, jo uzsāk īstenot programmu Vizuāli plastiskā mākslā.

Skolā var apgūt pamatzināšanas mūzikā, dejā un mākslā:

 1. Mūzikā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, vijoļspēlē, akordeona, flautas, klarnete, saksofona, mežraga, trompetes, eifonija spēlē.
 2. Vizuāli plastiskās mākslas programmā var apgūt zīmēšanu , gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, darbu ar dažādiem materiāliem, datorgrafiku, tekstila dizainu.
 3. Dejas pamatus apgūst 13 audzēkņi Ditas Niperes vadībā (latviešu deja, klasiskā deja, mūsdienu deja, dejas vēsture u.c.).

Pašreiz skolā mācās 84 audzēkņi.

35 audzēkņi apgūst mūzikas instrumentu spēli.

Skolotājas Romualda Dāvida, Jeļena Andrejeva, Aija Nagle māca klavierspēli, Liene Logina - vijoļspēli, Marija Bukša - akordeona spēli, Aigars Bukšs un Inga Driķe- pūšamo instrumentu spēli. Aija Nagle, Viktorija Kokoreviča un Marija Bukša pasniedz mūzikas teoriju.


Mākslas programmu apgūst 36 audzēkņi. Ar audzēkņiem radoši strādā Iveta Gabrāne, Lilita Kūkoja, Indra Keiša un Dainis Poikāns. Bērni savu fantāziju izsaka dažādos materiālos un mākslas tehnikās - darina gobelēnus, apglezno stikla traukus, veido skulptūras, ciļņus, medaļas, izgatavo izstrādājumus no ādas un citiem materiāliem. Audzēkņi strādā guašas, akvareļa un pasteļa tehnikās.

2020. gadā skola ir akreditēta uz 6 gadiem 8 profesionālās ievirzes izglītības programmās.

 • 2018.gadā akreditēta Dejas programma "Dejas pamati" uz 2 gadiem.
 • 2018.gadā aktualizētas un licencētas 12 profesionālās ievirzes programmas.
 • Skolā darbojas pūtēju orķestris, vijolnieku ansamblis, klavieru dueti un kapella.
 • Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir pagasta un apkārtējās kultūrvides veidotāja. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos, skatēs, izstādēs, festivālos novadā, reģionā, valstī, ārzemēs. Ir gūtas godalgas un atzinības.

Skolai ir savas tradīcijas.

 • Mācību gadu uzsāk ar pedagogu koncertu, jauno audzēkņu svinīgu uzņemšanu kolektīvā,
 • Decembrī - Ziemassvētku ieskaņas koncerti pagastā, veco ļaužu pansionātā u.c.,
 • Jauno gadu uzsāk ar tematisku karnevālu, martā ir senās mūzikas nedēļa,
 • Lieldienās - vecāku kopsapulce, audzēkņu koncerts,
 • Vasarassvētkos tiek organizēts Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls "Taures skan Baltinavā",
 • Tiek organizēti braucieni kopā ar vecākiem uz izrādēm un koncertiem LNO, Gorā, kā arī izstāžu un muzeju apmeklējums.

Daudzi skolas absolventi turpina mācīties mūziku un mākslu vidusskolās, kā arī tālāk augstākajās mācību iestādēs.