Balvu novads ir nozīmīgs Ziemeļlatgales centrs, kurš reformas rezultātā izveidojās 2021.gadā. Novadā ietilpst Balvu un Viļakas pilsēta un 19 pagasti – Baltinavas pagasts, Balvu pagasts,  Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts un  Žīguru pagasts.

Neatkārtojamo novada tēlu veido upju un ezeru ūdeņi, neskartās dabas skaistums, latgaliešu bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un, protams, darbīgie un laipnie novada ļaudis.

Balvu novada teritorijas kopējā platība – 2386,30 km2.

Iedzīvotāju skaits Balvu novadā - 19 434 (PMLP dati 01.01.2023.)

Novadā ietilpst Balvu un Viļakas pilsēta un 19 pagasti (papildus norādīts iedzīvotāju skaits):

 • Balvi
 • Viļaka
 • Balvu pagasts
 • Baltinavas pagasts
 • Bērzkalnes pagasts
 • Bērzpils pagasts
 • Briežuciema pagasts
 • Krišjāņu pagasts
 • Kubulu pagasts
 • Kupravas pagasts
 • Lazdukalna pagasts
 • Lazdulejas pagasts
 • Medņevas pagasts
 • Rugāju pagasts
 • Susāju pagasts
 • Šķilbēnu pagasts
 • Tilžas pagasts
 • Vectilžas pagasts
 • Vecumu pagasts
 • Vīksnas pagasts
 • Žīguru pagasts

Novads atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos un robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Rēzeknes, Ludzas, un Madonas novadiem.