PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

LIKUMI
„Par sociālo drošību" (Latvijas Vēstnesis, 144 (427),21.09.1995.)
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" (Latvijas Vēstnesis, 168 (2742), 12.12.2002.)
MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809  ”Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu “

(Latvijas Vēstnesis, 248 (4806), 23.12.2020.)

Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumi Nr.509 "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus"

(Latvijas Vēstnesis, 157, 17.08.2020.)

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu"

(Latvijas Vēstnesis, 68, 04.04.2019.)

Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

(Latvijas Vēstnesis, 245 05.12.2019.)

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi"

(Latvijas Vēstnesis, 129, 29.06.2018.)

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

(Latvijas Vēstnesis, 126 (5953), 27.06.2017.)

Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumi Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”

(Latvijas Vēstnesis, 28 (5118), 21.03.2014.)

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”

(Latvijas Vēstnesis, 257 (5317), 30.12.2014.)

Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”

(Latvijas Vēstnesis, 96, 20.05.2021.)

Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”

(Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.)

Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi".

(Latvijas Vēstnesis, 248(4189), 23.12.2012.)

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

(Latvijas Vēstnesis, 184 (3342), 17.11.2005.)

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"

(Latvijas Vēstnesis, 81 (2846), 30.05.2003.)