Vairāku Balvu novada iestāžu nolikumi ir izstrādes procesā, jo tos ir jāveido no jauna vai tajos ir nepieciešams veikt grozījumus. Tiklīdz tas tiks izdarīts, tie tiks publicēti arī šajā sadaļā!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Balvu novada Pašvaldības policija:

Balvu novada Būvvalde:

Balvu novada Bāriņtiesa:

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa:

Balvu novada pašvaldības aģentūra „San – Tex”:

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs:

Balvu novada administrācija:

Kancelejas un personāla nodaļa:

Juridiskā nodaļa:

Iepirkumu nodaļa:

Finanšu plānošanas un centralizētā grāmatvedības nodaļa:

Attīstības plānošanas nodaļa:

Nekustamā īpašuma nodaļa:

Sabiedrisko attiecību nodaļa:

Informācijas tehnoloģiju nodaļa:

Tehniskā nodaļa:

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Baltinavas pagasta pārvalde:

Balvu pilsētas pārvalde:

Balvu pagasta pārvalde:

Bērzkalnes pagasta pārvalde:

Bērzpils pagasta pārvalde:

Briežuciema pagasta pārvalde:

Krišjāņu pagasta pārvalde:

Kubulu pagasta pārvalde:

Kupravas pagasta pārvalde:

Lazdukalna pagasta pārvalde:

Lazdulejas pagasta pārvalde:

Medņevas pagasta pārvalde:

Rugāju pagasta pārvalde:

Susāju pagasta pārvalde:

Šķilbēnu pagasta pārvalde:

Tilžas pagasta pārvalde:

Vectilžas pagasta pārvalde:

Vecumu pagasta pārvalde:

Viļakas pilsētas pārvalde:

Vīksnas pagasta pārvalde:

Žīguru pagasta pārvalde:

Balvu novada Izglītības pārvalde:

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs.

Balvu Valsts ģimnāzija:

Viļakas Valsts ģimnāzija:

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola:

Balvu sākumskola:

Baltinavas vidusskola:

Rekavas vidusskola:

Rugāju vidusskola:

Tilžas pamatskola:

Eglaines pamatskola:

Bērzpils pamatskola:

Stacijas pamatskola:

Viduču pamatskola:

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis":

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”:

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde:

Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa”:

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde  “Namiņš”:

Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”:

Baltinavas Mūzikas un māksla skola:

Balvu Mūzikas skola:

Balvu Mākslas skola:

Viļakas Mūzikas un mākslas skola:

Balvu Sporta skola:

Balvu Bērnu un jauniešu centrs:

Balvu novada Sociālā pārvalde:

 

Balvu novada „Pansionāts „Balvi””:

 

Viļakas sociālās aprūpes centrs:

 

Šķilbēnu sociālās aprūpes māja.

Rugāju Sociālās aprūpes centrs “Rugāji””:

 

Skujetnieku feldšeru - veselības punkts;

Upītes feldšeru –vecmāšu punkts;

Kupravas feldšeru punkts: 

 

Rugāju Zobārstniecības kabinets:

Balvu novada kultūras pārvalde:

Balvu Centrālā bibliotēka:

Balvu Kultūras un atpūtas centrs:

Baltinavas kultūras nams:

Medņevas tautas nams.

Šķilbēnu pagasta kultūras centrs „Rekova”.

Viļakas kultūras nams:

Žīguru kultūras nams.

Naudaskalna Tautas nams:

Bērzpils Saieta nams:

Rubeņu Tautas nams:

Briežuciema Tautas nams:

Krišjāņu Tautas nams:

Kubulu Kultūras nams:

Lazdulejas Saieta nams:

Tilžas Kultūras un vēstures nams:

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs:

Vīksnas tautas nams:

Rugāju Tautas nams:

Lazdukalna Saieta nams:

Žīguru Kultūras nams:

 

Baltinavas muzejs:

Balvu novada muzejs:

Rugāju muzejs:

Viļakas muzejs:

Balvu novada Nemateriālā kultūras mantojuma centrs "Upīte".

Susāju pagasta Kultūrvēsturiskā lauku sēta „Vēršukalns”:

Šķilbēnu pagasta Dabas parks “Balkanu kalni”:

Ziemeļlatgales sporta centrs: