APSTIPRINĀTI

ar Balvu novada domes

2023.gada 23.marta

lēmumu (sēdes prot. Nr.3., 62.§)

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Balvos

2023.gada 23.martā                                                                                                                                                     Nr.4/2023                                                                                        

 

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2023.GADA BUDŽETU

 

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.pantu

un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

 

  1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžetu 2023.gadam saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2023.gadam 32 075 342  euro, izdevumus 36 798 522 euro, aizņēmumus 3 499 041 euro, aizņēmumu atmaksu 1 684 161 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4.pielikumu.
  3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2023.gada 1.janvāri 3 391 053 euro apmērā,  budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām            482 753 euro apmērā.
  4. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2023.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 2513 euro apmērā, izdevumus 2513 euro apmērā saskaņā ar 5.pielikumu.
  5. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru  2023.-2027.gadam un turpmākajiem gadiem saskaņā ar 6.pielikumu.
  6. Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
  7. Budžetu izpildītājiem 10 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt 2023.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
  8. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 4.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:

 

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs 

 


BUDŽETA GROZĪJUMI

2023.gada 27.aprīlī

2023.gada 25.maijā

2023.gada 28.decembrī