APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2022.gada 2.februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.3., 1.§)


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos


2022.gada 2.februārī                                                                                                                             

Nr.4/2022


PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2022.GADA BUDŽETU


Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

  1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžetu 2022.gadam saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2022.gadam 27 542 662 euro, izdevumus 30 705 445 euro, aizņēmumus 1 104 734 euro, aizņēmumu atmaksu 1 719 135 euro apmērā saskaņā 1., 2, 3. un 4.pielikumu.
  3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2022.gada 1.janvāri 4 041 655 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 269 655 euro apmērā.
  4. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2022.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1832 euro apmērā, izdevumus 1832 euro apmērā saskaņā ar 5.pielikumu.
  5. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2022.- 2026.gadam un turpmākajiem gadiem saskaņā ar 6.pielikumu.
  6. Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
  7. Budžetu izpildītājiem 10 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt 2022.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
  8. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 4.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs 


BUDŽETA GROZĪJUMI: