Atrašanās vieta

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV 4501

Darbinieki

 • plāno, organizē un kontrolē sociālo pakalpojumu sniegšanu, informē par tiem iedzīvotājus;
 • nodrošina personai, kura Balvu novadā deklarējusi savu dzīvesvietu, iespēju saņemt atbilstošus sociālos pakalpojumus;
 • sagatavo administratīvos aktus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu;
 • veic to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” saņemšanai;
 • nodrošina dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus maznodrošinātām personām, pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem;
 • sniedz informāciju par valsts tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību;
 • organizē naktspatversmes darbu;
 • nodrošina sociālās dzīvojamās mājas darbību;
 • veic to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai, ievietojot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
 • izstrādā priekšlikumus sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijai, mērķprogrammām un jaunu pakalpojumu ieviešanai novadā.
 • "APRŪPE MĀJĀS”
 • ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM
 • NAKTSPATVERSME
 • ASISTENTA PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
 • CITI PAKALPOJUMI

Pakalpojumu „Aprūpe mājās” (turpmāk – Pakalpojums) ir tiesīga saņemt persona, kura vecuma, veselības stāvokļa vai funkcionālo spēju ierobežojuma dēļ nevar sevi aprūpēt un tai nav apgādnieku vai apgādnieki, vai ar personu kopā dzīvojošie ģimenes/mājsaimniecības locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi:

 • pensijas vecuma persona;
 • pilngadīga persona ar fiziska rakstura traucējumiem ar invaliditāti;
 • pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem ar invaliditāti;
 • pilngadīga persona smagas slimības laikā vai atveseļošanās periodā (Pakalpojums tiek piešķirts līdz 2 mēnešiem).

Pakalpojumu “Aprūpe mājās” nodrošina Pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Pārvalde noslēgusi līgumu par Pakalpojuma sniegšanu. Ņemot vērā personai noteikto aprūpes līmeni un individuālās vajadzības, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

 1. mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu bez drošības pogas – 105 euro mēnesī vai ar  drošības pogu – 120 euro mēnesī, nodrošinot izbraukumu ar mobilo aprūpes kompleksu, pēc vajadzības vienu līdz divas reizes mēnesī, kas ietver:
  • mobilo aprūpes pakalpojumu ar specializētu, īpaši aprīkotu transportu (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu, veļas mazgāšana var tikt nodrošināta ārpus dzīves vietas, bet ar piegādi mājās), pēdu aprūpes pakalpojumu un friziera pakalpojumu;
  • palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē (mājokļa uzkopšana, palīdzība ēdiena pagatavošanā, trauku mazgāšana, kurināmā piegāde telpās, izdedžu iznešana, palīdzība krāsns kurināšanā, ūdens ienešana, izlietotā ūdens iznešana, rēķinu nomaksa, u.c.);
  • ārstniecības personas izsaukšanu, aprūpējamās personas nogādāšanu un pavadīšanu uz veselības, sociālās aprūpes iestādēm vai speciālistiem, vismaz vienu reizi pusgadā novada teritorijā, ja ir šāda vajadzība;
  • "Drošības poga" pakalpojumu - drošības pogas saziņas iekārtas nodošanu lietošanā, pieslēgšanu, atslēgšanu un nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī;
 2. aprūpes mājās pakalpojumu bez drošības pogas – 140 euro mēnesī vai ar  drošības pogu – 155 euro mēnesī, nodrošinot aprūpētāja apmeklējumu, atbilstoši personas individuālajām vajadzībām, bet ne retāk kā divas reizes nedēļā, kas ietver:
  • pamatvajadzību nodrošināšanu (pārtikas produktu iepirkšana un piegāde, medikamentu, saimniecības preču piegāde, palīdzība ēdiena pagatavošanā, atbalsts medikamentu lietošanā u.c.);
  • palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (palīdzība nomazgāties vannā vai dušā, palīdzība apģērbties/noģērbties, gultas veļas nomaiņa u.c.);
  • palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē (mājokļa uzkopšana, trauku mazgāšana, kurināmā piegāde;
  • telpās, izdedžu iznešana, palīdzība krāsns kurināšanā, ūdens ienešana, izlietotā ūdens iznešana, rēķinu nomaksa u.c.);
  • ārstniecības personas izsaukšanu, aprūpējamās personas nogādāšanu un pavadīšanu uz veselības, sociālās aprūpes iestādēm vai speciālistiem, vismaz vienu reizi pusgadā novada teritorijā, ja ir šāda vajadzība;
  •  “Drošības poga" pakalpojumu drošības pogas saziņas iekārtas nodošanu lietošanā, pieslēgšana, atslēgšana un nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī;
 3. kombinēto aprūpes mājās pakalpojumu, nodrošinot aprūpētāja apmeklējumu atbilstoši personas individuālajām vajadzībām – 200 euro mēnesī, bet ne retāk kā 2 reizes nedēļā un mobilās aprūpes speciālistu komandas apmeklējumu saskaņā ar personas individuālajām vajadzībām, vienu līdz divas reizes mēnesī, kas ietver:
  • pamatvajadzību nodrošināšanu (pārtikas produktu iepirkšana un piegāde, medikamentu, saimniecības preču piegāde, palīdzība ēdiena pagatavošanā, atbalsts medikamentu lietošanā u.c.);
  • palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (palīdzība nomazgāties vannā vai dušā, palīdzība apģērbties/noģērbties, gultas veļas nomaiņa u.c.);
  • palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē (mājokļa uzkopšana, trauku mazgāšana, kurināmā piegāde telpās, izdedžu iznešana, palīdzība krāsns kurināšanā, ūdens ienešana, izlietotā ūdens iznešana, rēķinu nomaksa, u.c.);
  • mobilo aprūpes pakalpojumu ar specializētu, īpaši aprīkotu transportu (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu, veļas mazgāšana var tikt nodrošināta ārpus dzīves vietas, bet ar piegādi mājās), pēdu aprūpes pakalpojumu un friziera pakalpojumu;
  • ārstniecības personas izsaukšanu, aprūpējamās personas nokļūšanu un pavadīšanu uz veselības, sociālās aprūpes iestādēm vai speciālistiem, vismaz vienu reizi pusgadā novada teritorijā, ja ir šāda vajadzība;
  • "Drošības poga" pakalpojumu - drošības pogas saziņas iekārtas nodošanu lietošanā, pieslēgšanu, atslēgšanu un nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī.
 4. "Drošības poga" pakalpojumu – 28 euro mēnesī, kas ietver:
  • aprīkojuma uzstādīšanu un nodošanu lietošanā uz pakalpojuma sniegšanas laiku;
  • pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma apkopi;
  • personas instruēšanu par aprīkojuma lietošanu;
  • operatoru konsultācijas 24 h diennaktī;
  • izbraukuma aprūpes speciālistu komandu, kas var izbraukt krīzes situācijā 24 stundas diennaktī;
  • palīdzības organizēšanu, ja persona, kas lieto saziņas iekārtu, lūdz palīdzību;
  • situācijas noskaidrošanu gadījumos, kad sensors ilgstoši neuzrāda kustību;
  • kontrolzvanus (ne retāk kā reizi nedēļā), lai pārliecinātos par personas, kam nepieciešama uzraudzība, stāvokli, un iekārtas tehniskai kontrolei, ja nav notikusi saziņa.

Pakalpojumu „Aprūpe mājās” samaksas kārtība:

 • Pašvaldība no budžeta līdzekļiem finansē 50 % no noteiktās Pakalpojuma maksas;
 • personas līdzmaksājums noteikts 50 % apmērā no noteiktās Pakalpojuma maksas;
 • pēc Pakalpojuma līdzmaksājuma personas rīcībā esošie ikmēneša naudas līdzekļi, ieskaitot īpašās kopšanas pabalstu, nedrīkst būt mazāki par 80 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī attiecīgajā gadā. Pārvalde katra kalendārā gada janvārī attālināti pārbauda Sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) pieejamos datus par Pakalpojuma saņēmēja ienākumiem un sociālo situāciju.

Pilngadīgai personai ar garīga traucējumiem ar invaliditāti personai, atbilstoši noteiktajam aprūpes līmenim, tiek noteikts sekojošs pakalpojuma „Aprūpe mājās” apjoms:

 • pirmajam aprūpes līmenim līdz 10 stundām kalendāra mēnesī;
 • otrajam aprūpes līmenim līdz 20 stundām kalendāra mēnesī;
 • trešajam aprūpes līmenim 30 stundām kalendāra mēnesī;
 • ceturtajam aprūpes līmenim nepārsniedzot 40 stundām kalendāra mēnesī;
 • Pilngadīgai personai ar garīga traucējumiem ar invaliditāti pakalpojumu „Aprūpe mājās” samaksas kārtība noteikta ar Balvu novada Domes lēmumu.

Pieprasot pakalpojumu „Aprūpe mājās”, persona vai likumiskais pārstāvis Sociālajā pārvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:

 • iesniegumu, uzrādot personu paliecinošu dokumentu;
 • pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, funkcionālo traucējumu veidu.  Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību un rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai  - pilngadīgai personai ar garīga traucējumiem ar invaliditāti;
 • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par Pakalpojuma piešķiršanu.

APRŪPES PAKALPOJUMS BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI

Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir bērnam ar invaliditāti no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu (klātienē iegūst izglītību, apmeklē Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) organizētos pasākumus, apmeklē dienas aprūpes centru vai citu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, paredzēta ilgstoša ārstēšanās, nepieciešams veikt privātas veselības, darījumu lietas.

Pārvalde pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu novērtējumu ir konstatējusi Pakalpojuma nepieciešamību.

Bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene, iesniedzot iesniegumu:

 • norāda Pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamo Pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu mēnesī, kad Pakalpojums būs nepieciešams;
 • pievieno dokumentu, kurš apliecina, ka attiecīgi bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene, nespēj nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;
 • darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodarbinātību vai citus dokumentus, kas apliecina apstākļus, ka bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā;
 • saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene ir pašnodarbinātas personas vai individuālie komersanti, vai pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene ir amatpersonas, kas veic kapitālsabiedrības vai biedrības valdes vai padomes locekļa pienākumus;
 • NVA apliecinājumu par piedalīšanos NVA organizētajos pasākumos, norādot pasākumos;

pavadāmās stundas kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene ir reģistrēti NVA kā darba meklētāji vai bezdarbnieki;

 • sniedz informāciju par bērna ikdienas mācību un ārpus klases aktivitātēm izglītības iestādē, iespējām iesaistīties aktivitātēs un pasākumos ārpus izglītības iestādes, kā arī par iespējām saņemt sociālos un citus pakalpojumus.

Pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pēc minēto dokumentu saņemšanas nosaka aprūpes pakalpojuma apjomu.

Pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī:

 • līdz 80 stundām mēnesī, ja Pakalpojums nepieciešams bērna likumisko pārstāvju (abu vecāku) vai audžuģimenes (abu audžuģimene pārstāvju) nodarbinātības dēļ;
 • līdz 40 stundām mēnesī, ja likumiskais pārstāvis vai audžuģimene citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi.

ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk šajā nodaļā - Pakalpojums) ietvaros tiek nodrošināts mājoklis, diennakts sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana vai uzlabošana.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai, kurai ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma, veselības stāvokļa vai funkcionālo spēju ierobežojuma dēļ un ar pakalpojumiem dzīvesvietā un mājsaimniecībā pieejamajiem aprūpes resursiem nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu, un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis:

 • pensijas vecuma personai;
 • pilngadīgai personai ar fiziska rakstura traucējumiem ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa);
 • personai darbspējas vecumā atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un traumām tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem.

Maksa par Pakalpojumu noteikta saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2003. gada 27.maija noteikumos Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" noteikto kārtību.


Pieprasot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā persona vai likumiskais pārstāvis Sociālajā pārvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:

 • iesniegumu, uzrādot personu paliecinošu dokumentu;
 • pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, funkcionālo traucējumu veidu.  Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību un rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
 • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par Pakalpojuma piešķiršanu.

Balvu novada pašvaldībā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām nodrošina sekojošas institūcijas:

 • Balvu novada “Pansionāts “Balvi””,
 • Rugāju Sociālās aprūpes centrs Rugāji,
 • Viļakas sociālās aprūpes centrs,
 • Šķilbēnu sociālās aprūpes māja.


SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA NO VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumiem Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (turpmāk – Noteikumi) sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – Pakalpojums) var saņemt:

 1. Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, ja strādā, ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa  pabeigšanas ir tiesības pieteikties Pakalpojuma saņemšanai, iesniedzot sekojošus dokumentus sociālajā dienestā:
  • iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;
  • personas funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (Noteikumu 2. pielikums);
  • ārstniecības iestādes izrakstu (kopiju).
 2. Politiski represētas personas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušas personas pieteikšanās Pakalpojuma saņemšanai
  • Politiski represētā persona vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona aģentūrā vai sociālajā dienestā dzīvesvietā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, politiski represētās personas apliecību, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecību un iesniedz:
  • iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno politiski represētās personas apliecības, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju;
  • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai.

Politiski represētā persona Pakalpojumu var saņemt reizi divos gados, atkārtoti – ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona Pakalpojumu var saņemt reizi gadā atbilstoši Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumam, atkārtoti – ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.
Pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, vietu un pakalpojuma saņēmēju rindu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra. Persona sociālās rehabilitācijas institūcijā var saņemt līdz 14 dienām vai līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk šajā nodaļā - Pakalpojums) ietvaros tiek nodrošināts mājoklis, diennakts sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana vai uzlabošana.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai, kurai ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma, veselības stāvokļa vai funkcionālo spēju ierobežojuma dēļ un ar pakalpojumiem dzīvesvietā un mājsaimniecībā pieejamajiem aprūpes resursiem nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu, un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis:

 • pensijas vecuma personai;
 • pilngadīgai personai ar fiziska rakstura traucējumiem ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa);
 • personai darbspējas vecumā atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un traumām tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem.

Maksa par Pakalpojumu noteikta saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2003. gada 27.maija noteikumos Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" noteikto kārtību.


Pieprasot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā persona vai likumiskais pārstāvis Sociālajā pārvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:

 • iesniegumu, uzrādot personu paliecinošu dokumentu;
 • pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, funkcionālo traucējumu veidu.  Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību un rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
 • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par Pakalpojuma piešķiršanu.

Balvu novada pašvaldībā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām nodrošina sekosošas institūcijas:

 • Balvu novada “Pansionāts “Balvi””,
 • Rugāju Sociālās aprūpes centrs Rugāji,
 • Viļakas sociālās aprūpes centrs,
 • Šķilbēnu sociālās aprūpes māja.


SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA NO VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

Sasakaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumiem Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (turpmāk – Noteikumi) sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – Pakalpojums) var saņemt:

 1. Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, ja strādā, ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa  pabeigšanas ir tiesības pieteikties Pakalpojuma saņemšanai, iesniedzot sekojošus dokumentus sociālajā dienestā:
  • iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;
  • personas funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (Noteikumu 2. pielikums);
  • ārstniecības iestādes izrakstu (kopiju).
 2. Politiski represētas personas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušas personas pieteikšanās Pakalpojuma saņemšanai
  • Politiski represētā persona vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona aģentūrā vai sociālajā dienestā dzīvesvietā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, politiski represētās personas apliecību, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecību un iesniedz:
  • iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno politiski represētās personas apliecības, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju;
  • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai.

Politiski represētā persona Pakalpojumu var saņemt reizi divos gados, atkārtoti – ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona Pakalpojumu var saņemt reizi gadā atbilstoši Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumam, atkārtoti – ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.
Pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, vietu un pakalpojuma saņēmēju rindu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra. Persona sociālās rehabilitācijas institūcijā var saņemt līdz 14 dienām vai līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu.

Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina ar īslaicīgu izmitināšanu pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kurām nav apreibinošo vielu lietošanas pazīmju, kas liecina par drošības risku pašam klientam vai citiem naktspatversmes klientiem un darbiniekiem.


Naktspatversmes uzdevums ir nodrošināt:

 • apkurināmas telpas ar guļamvietām atsevišķi vīriešiem un sievietēm;
 • aprīkotu ēdamtelpu un ēdināšanu-vakariņas;
 • sanitārās telpas ar tualeti un dušu;
 • personīgo mantu uzglabāšanu;
 • dezinficētus gultas piederumus;
 • sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;
 • informāciju par iespējamiem problēmu risinājumiem un kompetentajām institūcijām;
 • nepieciešamības gadījumā, neatliekamās palīdzības dienesta izsaukšanu.


Naktspatversme darbojas katru dienu:

 • Vasaras periodā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim no plkst.18.00 - 8.00;
 • Ziemas periodā no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst.17.00 - 8.00.

Vakariņas: 21.00
Uzņemšana notiek:

 • Vasaras periodā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim no plkst.18.00 - 22.00;
 • Ziemas periodā no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst.17.00 - 22.00.


Pamatojoties uz Balvu novada Domes 23.12.2020. apstiprināto Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi, Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētie klienti var uzturēties nakts patversmē pirmās 10 (desmit) diennaktis bez maksas, ja pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi, bet sākot ar 11. nakti klients veic līdzmaksājumu 1,00 euro.
Citu novadu administratīvajā teritorijā deklarētajiem klientiem pirmā nakts, ja klients pakalpojumu pieprasa gada laikā pirmo reizi bez maksas, bet no 2.(otrās) nakts klienta līdzmaksājums 6,94 euro.


Balvu novada Sociālajā pārvaldē pakalpojuma pieprasītājs iesniedz šādus dokumentus:

 1. Iesniegums, uzrādot personu paliecinošu dokumentu, ja tāds ir, iesniegumā norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību.
  Sociālais darbinieks nepieciešamības gadījumā var pieprasīt papildus dokumentus, kas attiecas uz uzņemamo personu.


Uzturēšanās noteikumi naktspatversmē:
Naktspatversmē klienti var uzturēties līdz 6 (sešiem) mēnešiem gadā. Klientiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, pakalpojuma termiņu var pagarināt, atkārtoti iesniedzot-ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību.
Dienests, 2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Klientam tiek izsniegts nosūtījums pakalpojuma saņemšanai. Līdz lēmuma pieņemšanai klientam ir tiesības uzturēties naktspatversmē, atsevišķā izolētā telpā, bet ne ilgāk kā 2 (divas) naktis. Patversmē pavadītais laiks, līdz lēmuma pieņemšanai, tiek ieskaitīts kopējā uzturēšanās dienu skaitā.


Klienti tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem. Klientus, kuri neievēro naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus, izraida no naktspatversmes.
Naktspatversme atrodas: Daugavpils ielā 73a, Balvos,1. stāva telpās.

Pakalpojuma apraksts
No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta/pavadoņa pakalpojuma pašvaldībā personām ar invaliditāti administrēšanas kārtību, sākot ar 01.07.2021., nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (pakalpojuma apraksts)
Valsts finansētā asistenta/pavadoņa pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) mērķis ir sniegt atbalstu personām ar I vai II invaliditātes grupu un ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu, kā arī personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, —nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, brīvprātīgā darba veikšanas vietu, uz regulārām ārstnieciskām procedūrām – hemodialīzi, ķīmijterapiju, pie ārsta,  uz dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem.
Asistents/Pavadonis var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.


Pakalpojuma saņēmēji
Personām ar invaliditāti no 5-18 gadiem ir tiesības saņemt :

 • Asistenta pakalpojumu, ja ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – konstantu pakalpojuma apjomu 80 stundas mēnesī;
 • Pavadoņa pakalpojumu, ja ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par pavadoņa nepieciešamību – konstantu pakalpojuma apjomu 60 stundas mēnesī.

Pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.


Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Balvu novada Sociālajā pārvaldē iesniedz:

 • rakstisku iesniegumu par Pakalpojuma piešķiršanu;
 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.

Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Iesniegumā norāda:

 • personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
 • likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
 • pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
 • informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
 • informāciju par to, vai persona saņem pašvaldības atbalstu transporta izdevumu apmaksai;
 • vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

 • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), uzrādot oriģinālu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā algotu darbu);
 • saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām, ja persona veic saimniecisko darbību;
 • Latvijas Paraolimpiskās komitejas apliecinājumu, ka persona nodarbojas ar paraolimpisko sportu, ja persona piedalās nacionālajās vai starptautiskajās paraolimpiskajās sacensībās;
 • brīvprātīgā darba organizētāja un brīvprātīgā darba veicēja līguma kopiju par brīvprātīgā darbu, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ja persona veic brīvprātīgā darbu;
 • kapitālsabiedrības apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
 • biedrības vai nodibinājuma apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Biedrību un nodibinājumu reģistrā;
 • izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā;
 • dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA;
 • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras, ja šo noteikumu 15.1.3. un 15.1.4. apakšpunktā minētā informācija nav pieejama Invaliditātes informatīvajā sistēmā.

Pakalpojuma saņemšana
Asistents reizi mēnesī iesniedz sociālajā dienestā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu vai pavadoņa pakalpojumu, un sociālais dienests kontrolē minētā līguma saistību izpildi. Apliecinājumā norāda dienas, kad sniegts asistenta pakalpojums vai pavadoņa pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu, kā arī līdzēju apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu. Ja asistenta pakalpojums piešķirts pilngadīgai personai, tad apliecinājumā norāda pakalpojuma sniegšanas dienā nostrādāto stundu skaitu sadalījumā pa darbībām, kurām attiecīgajās dienās asistenta pakalpojums ticis izmantots.


Asistentam tiek noteikta samaksa par Pakalpojuma saņēmējam sniegtā Pakalpojuma stundu skaitu, uzņēmuma līguma gadījumā samaksu aprēķinot atbilstoši Pakalpojuma stundu skaitam, un valsts nodrošinātajam finansējuma apmēram par vienu asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanas stundu 5,42 euro apmērā, iekļaujot visus nodokļus (arī darba devēja nodokļus), kas saistīti ar asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanu.

Sociālās aprūpes pakalpojums „Pansija” ir Balvu novada „Pansionāts „Balvi”” pakalpojums, ko sniedz pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām krīzes situācijā.
Pansijas pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts mājoklis, uzraudzība, atbalsts pašaprūpē un, ja nepieciešams, atbalsts sociālo problēmu risināšanā, saglabājot personas iespēju dzīvot patstāvīgi.


Tiesības saņemt pakalpojumu ir:
 Pensijas vecuma personai vai pilngadīgai personai ar funkcionāliem traucējumiem, kurai ir grūtības sevi aprūpēt un kura ir motivēta patstāvīgai dzīvei un:

 • personai noteikts pirmais vai otrais aprūpes līmenis,
 • kuras dzīvošana iepriekšējā dzīvesvietā nav iespējama mājokļa tehniskā un (vai) ugunsdrošības stāvokļa dēļ,
 • kuras dzīvošana iepriekšējā dzīvesvietā nav iespējama ģimenes apstākļu vai neapmierinoša psiholoģiskā klimata dēļ,
 • kuras veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams saudzējošs režīms un periodiska uzraudzība,
 • persona saņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
 • personai, kura nonākusi krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai dabas katastrofas gadījumā ir nodarīts kaitējums vienīgajam mājoklim vai vienīgais mājoklis ir dzīvošanai nederīgs un persona nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.


Balvu novada Sociālajā pārvaldē pakalpojuma pieprasītājs iesniedz šādus dokumentus:

 1. Iesniegums, uzrādot personu paliecinošu dokumentu, ja tāds ir, iesniegumā norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību.

Maksa par pakalpojumu noteikta saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu.

Transporta pakalpojumi
Transporta pakalpojumu nodrošina personas un, ja nepieciešams, tās asistenta/pavadoņa transportēšanu ar automobili vai specializēto automobili uz ārstniecības iestādi, valsts vai pašvaldības institūcijām Latvijas Republikās robežās, ja personai funkcionālo traucējumu dēļ ir būtiski apgrūtināta vai neiespējama pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa).
Pakalpojuma saņemšanai persona iesniegumā norāda brauciena mērķi, datumu un laiku, ja brauciens ir:

 • Balvu novada robežās, vismaz 3 darbdienas pirms plānotā brauciena;
 • ārpus Balvu novada robežām, vismaz 10 darbdienas pirms plānotā brauciena.
 • Pakalpojums var tikt nodrošināts personai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kurai nav noteikta invaliditāte, iesniedzot ģimenes ārsta vai speciālista izziņu par pakalpojuma nepieciešamību.
 • Maksa par pakalpojumu noteikta pamatojoties uz Balvu novada Domes 23.12.2020. apstiprināto Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi:
 • Automobiļa izmantošana Balvu novada deklarētām personām, ar invaliditāti, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, personas 80% līdzmaksājums no pakalpojuma maksas, 0,35 euro par kilometru;
 • Specializētā automobiļa izmantošana Balvu novada deklarētām personām ar invaliditāti ar smagiem kustību traucējumiem, personas līdzmaksājums 80% no pakalpojuma maksas, 0,40 euro par kilometru.


Krīzes istabas pakalpojums
Krīzes istabas pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts mājoklis, atbalsts sociālo problēmu risināšanā, lai atjaunotu vai uzlabotu personas sociālās funkcionēšanas spējas.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai/ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā.
Pakalpojums tiek nodrošināts uz laiku līdz 3 mēnešiem. Pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu pakalpojuma saņēmēja sociālās situācijas izvērtējumu un atzinumu par nepieciešamību turpināt pakalpojumu.
Maksa par pakalpojumu noteikta Pamatojoties uz Balvu novada Domes 23.12.2020. apstiprināto Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi. 

DI projekta ietvaros pieejamo pakalpojumu administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”
DI projekts tiks realizēts līdz 2023.gada 31.decembrim.


DI projekta mērķgrupas:

 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.
  DI projekta laikā tiek veikta mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde.


Lai saņemtu pakalpojumu DI projekta ietvaros, persona vai tās likumiskais pārstāvis Balvu novada Sociālajā pārvaldē iesniedz:

 • rakstisku iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;
 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
 • citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu.

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, atbilstoši individuālajam atbalsta plānam, var saņemt šādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:  

 • aprūpe mājās - pakalpojums klienta mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
  Lai saņemtu pakalpojumu, sociālā pārvalde izvērtē klienta funkcionālo spēju traucējuma pakāpi, nosaka klienta aprūpes līmeni un nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojumu apjomu (veicamos darbus un darbu apjomu).
 • dienas aprūpes centrs - personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Klientam nepieciešamais pakalpojuma apjoms tiek pielāgots individuāli atbilstoši katra klienta vajadzībām.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem pieejams –

 • Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienībā “Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrs”, Vidzemes iela 2B, Balvi
 • Balvu novada Sociālās pārvaldes Dienas aprūpes centrā, Skolas iela 1, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads
 • Balvu novada Sociālās pārvaldes Dienas aprūpes centrā, Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads
 • psihologa un citu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts:
  • Speciālistu konsultāciju un individuālā atbalsta mērķis ir veicināt vai atjaunot klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt un  aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.
  • Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts tiek nodrošinātas atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām.
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības:
  • Pakalpojuma sniegšanas procesā klientiem tiek sniegts personiskais atbalsts, dotas iespējas iepazīt pašam sevi, pilnveidoties un uzlabot savas attiecības un dzīves kvalitāti.
 • specializētās darbnīcas:
  • Nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu
 • grupu dzīvokļi:
  • Nodrošina mājokli un individuālo atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai klients ar garīga rakstura traucējumiem varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši individuālajam atbalsta plānam, var saņemt šādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:

 • aprūpe mājās:

Aprūpes pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Aprūpes pakalpojumu var saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Aprūpes pakalpojumu var saņemt arī bērni, kuru individuālās vajadzības NAV vērtētas DI projekta ietvaros. Pakalpojuma apjoms - bērniem līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī, no piecu gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 80 stundas kalendāra mēnesī. Maksimālais aprūpes pakalpojuma stundu apjoms tiek piešķirts, ja bērna likumiskie pārstāvji ir nodarbināti pilnu darba laiku.

 • dienas aprūpes centrs- dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas u.c.
  Diena aprūpes centra pakalpojums bērniem pieejams –
  • Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienībā “Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrs”, Vidzemes iela 2B, Balvi
  • Balvu novada Sociālās pārvaldes Dienas aprūpes centrā, Skolas iela 1, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads
 • "atelpas brīža" pakalpojums  bērna uzraudzība, pašaprūpes nodrošināšana, speciālistu konsultācijas un ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana.
  Atelpas brīža pakalpojumu var saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – komisija) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
  “Atelpas brīža” pakalpojumu var saņemt arī bērni, kuru individuālās vajadzības NAV vērtētas DI projekta ietvaros.
  Pakalpojuma apjoms – līdz 30 diennaktīm gadā.
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi DI projekta ietvaros tiek piešķirti atbilstoši bērna individuālajam atbalsta plānam.
  Kas var sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus?
  Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēti pašvaldības izveidoti vai pašvaldības piesaistīti sociālo pakalpojumu sniedzēji, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji vai psihologs, kurš nesniedz sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu pakalpojumu un atbilst Psihologu likumā noteiktajām psihologa profesionālās darbības prasībām.

Arī bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem likumiskie pārstāvji un audžuģimenes, atbilstoši individuālajam atbalsta plānam, var saņemt sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.