BALVU NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI 2022./2023.GADA SEZONĀ

Ja nepieciešama informācija par kādu amatiermākslas kolektīvu, aicinām sazināties ar kultūras iestādi, kurā konkrētais kolektīvs darbojas. 

Briežuciema Tautas nams

briezuciema.tn [at] balvi.lv

Lazdukalna Saieta nams

lazdukalnssn [at] balvi.lv

Lazdulejas Saieta nams

lazduleja.sn [at] balvi.lv

Medņevas Tautas nams

mednevatn [at] balvi.lv

Naudaskalna Tautas nams

naudaskalna.tn [at] balvi.lv

Viļakas Kultūras nams

vilakakn [at] balvi.lv

Vīksnas Tautas nams

viksnas.tn [at] balvi.lv

Rugāju Tautas nams

rugajitn [at] balvi.lv

Baltinavas Kultūras nams

baltinavakn [at] balvi.lv

Rubeņu Tautas nams

rubenu.tn [at] balvi.lv

Krišjāņu Tautas nams

krisjanu.tn [at] balvi.lv

Kubulu Kultūras nams

kubulu.kn [at] balvi.lv

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

Jauktais koris „MIRKLIS”

Uldis Kokars, kormeistari Ģirts Ripa, Linda Vītola

Senioru koris „PĪLĀDZIS”

Liene Akmeņkalne, koncertmeistars Viktors Bormanis

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Sieviešu koris “Varavīksne”

Karīna Romanova

Kultūras centrs “Rekova”

Jauktais koris   “VIOLA”

Karīna Romanova

Rugāju Tautas nams

Rugāju tautas nama jauktais koris „Vārpa”

Inguna  Blauma

Baltinavas Kultūras nams

Jauktais koris

Aija Nagle

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

Senioru tautu deju kolektīvs „LUSTE”

Inta Sleža

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „NEBĒDA” E1

Agris Veismanis, koncertmeistare Daiga Elksnīte

Jauniešu tautu deju kolektīvs „RIKA” B

Agris Veismanis, koncertmeistare Daiga Elksnīte

Bērnu tautu deju kolektīvs „BALVU VILCIŅŠ”, 7.-9. klašu grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Vidējās paaudzes deju kopa „RIKA” D

Agris Veismanis, koncertmeistare Daiga Elksnīte

Bērnu tautu deju kolektĪvs „BALVU VILCIŅŠ”, sagatavošanas grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Bērnu tautu deju kolektĪvs „BALVU VILCIŅŠ”, 1.-2. klašu grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Bērnu tautu deju kolektīvs „BALVU VILCIŅŠ”, 2.-4.klašu grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Bērnu tautu deju kolektīvs „BALVU VILCIŅŠ”, 4.-6.klašu grupa

Zane Meiere, repetitore Inese Maslovska

Eiropas deju kopa „ATVASARA”

Lūcija Jermacāne

Viļakas Kultūras nams

Vidējās paaudzes deju kopa “Dēka”

Akvilina Jevstigņejeva

Jauniešu deju kolektīvs “Bitīt, matos”

Diāna Astreiko

Senioru dāmu deju kolektīvs “Intriga”

Akvilina Jevstigņejeva

Līnijdeju grupa “Ziemeļmeitas”

Aija Leitena

Kubulu Kultūras nams

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Cielaviņa”

Zita Kravale

Jauniešu deju kolektīvs”Cielaviņa”

Zita Kravale

Vidējās paaudzes deju kopa “Kubuliņš”

Zita Kravale

Eiropas deju kopa “Rūtas”

Lūcija Jermacāne

Bērzpils Saieta nams

Sieviešu deju kopa “Asjate”

Iveta Tiltiņa

Jauniešu deju kolektīvs “Jauda”

Iveta Tiltiņa

Briežuciema Tautas nams

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ''Pāris''

Diāna Astreiko

Dāmu deju grupa ''Optimistes''

Sandra Circene

Krišjāņu Tautas nams

Sieviešu deju kolektīvs ''Dzirksteles''

Valentīna Kirsanova

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Sieviešu deju kopa ''Mētras''

Daiga Lukjanova

Bērnu tautas deju kolektīvs ''Palazdīte''

Daiga Lukjanova

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs

Deju kopa ,,Viola”

Daiga Lukjanova

Vīksnas Tautas nams

Vidējās paaudzes TDK ''Piesitiens''

Gunta Grāmatiņa 

Dāmu deju grupa ''Kaimītes''

Gunta Grāmatiņa 

 

 

Žīguru Kultūras nams

Dāmu deju kolektīvs “Alianse”

Ija Krilova

Vidējās paaudzes sieviešu tautisko deju   kolektīvs

Ija Krilova

Kultūras centrs  “Rekova”

Līnijdejotāju grupa “Šarmantās ogas”

Elita Siliņa

Bērnu deju grupa “Lācīši”

Kristīna Lapsa

Lazdukalna Saieta nams

Senioru deju kopa “Tonuss”

Lūcija Jermacāne

Rugāju Tautas nams

Rugāju tautas nama VPDK ”Rugāji”

Lucija Bukša

Rugāju tautas nama senioru deju kopa „Ezerrieksts”

Inta Sleža

Rugāju tautas nama deju kolektīvs „Švirksts”

Astrīda Circene

Rugāju tautas nama deju kolektīvs „Junora”

Aija Grāmatiņa

Rugāju tautas nama bērnu deju kolektīvs „Ķipariņi”

Lucija Bukša

NKMC “Upīte”

Eksotisko deju kolektīvs „SAMIA”

Ilze Leišavniece

Baltinavas Kultūras nams

Sieviešu deju kopa “Gaspaža”

Irēna Kaša

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

Pūtēju orķestris „BALVI”

Egons Salmanis

Balvu Kultūras un atpūtas centrs 

Balvu Tautas teātris

Maruta Castrova

Teātra studija

Inese Daukste

Viļakas Kultūras nams

Viļakas kultūras nama dramatiskā kopa

Valentīna Kaļāne

Dramatiskā kopa Susāju pag.

Mārīte Bukovska

Briežuciema Tautas nams

Dramatiskais kolektīvs ''Sipiņi''

Valentīna Kaša

Krišjāņu Tautas nams

Dramatiskais kolektīvs

Inese Kalniņa

Medņevas Tautas nams

Dramatiskais kolektīvs

Valentīna Kaļāne

Bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs

Valentīna Kaļāne

Naudaskalna Tautas nams

Dramatiskais kolektīvs

Iveta Supe

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Amatierteātris ''Spogulis''

Inese Daukste

Bērnu un jauniešu dramatiskais pulciņš ''Spogulēni''

Inese Daukste

Vectilžas sporta un atpūtas centrs

Amatierteātris ''Melnais kaķis''

Valentīna Kaļāne

Vīksnas Tautas nams

Bērnu amatiermākslas kolektīvs

Ligita Kacāne

Žīguru Kultūras nams

Amatierteātris ''Virši''

Valentīna Kaļāne

Lazdukalna Saieta nams

Amatierteātra kolektīvs “Zibšņi”

Arnita Rakstiņa

Baltinavas Kultūras nams

Amatierteātris “Palādas”

Anita Ločmele

Rubeņu Saieta nams

Rubeņu dramatiskais kolektīvs

Mudīte Maslova

Balvu Kultūras un atpūtas centrs 

Bērnu vokālā studija „NOTIŅAS”

Iluta Tihomirova

Vokālais ansamblis „RAZDOĻJE”

Zoja Zaharova, koncertmeistars Viktors Bormanis

Viļakas Kultūras nams

Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Cansone”

Ilona Bukša

Krievu dziesmu ansamblis “Sudaruška”

Svetlana Krasnokutska

Bērnu vokālais ansamblis “Pogas”

Elita Logina

Bērnu dziesmu un deju ansamblis “Podziņas”

Elita Logina

Krievu dziesmu ansamblis

Emerita Prancāne

Borisovas Tautas nams

Senioru vokālais ansamblis “Atvasara”

Anželika Abdušelišvili

Kubulu Kultūras nams

Jauktais vokālais ansamblis

Anastasija Ločmele

Senioru vokālais ansamblis “Vakarblāzma”

Aldis Laicāns

Bērzpils Saieta nams

Sieviešu vokālais ansamblis ‘’Nakstvijole’’

Daiga Griestiņa

Krišjāņu Tautas nams

Sieviešu vokālais ansamblis “Elija”

Sintija Pujāte

Medņevas Tautas nams

Sieviešu vokālais ansamblis  „Melodija”

Inita Raginska

Naudaskalna Tautas nams

Jauktais vokālais ansamblis “Malduguns”

Viktorija Babāne

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”

Karīna Romanova

Žīguru Kultūras nams

Krievu dziesmu ansamblis “Ivuški”

Svetlana Romāne

Lazdukalna Saieta nams

Garīgo dziesmu ansamblis ”Sonāte”

Aija Ikstena

Rugāju Tautas nams

Rugāju tautas nama dāmu vokālais ansamblis

Sanita Anckina

Baltinavas Kultūras nams

Sieviešu vokālais ansamblis “Naktsvijole”

Marija Bukša

Lazdulejas Saieta nams

Sieviešu vokālais ansamblis

Karīna Romanova

Balvu Kultūras un atpūtas centrs 

Rokdarbnieču pulciņš „MEŽĢIS”

Velga Ruduka

Bērzpils Saieta nams

Audēju pulciņš

Ilga Lazdiņa

Briežuciema Tautas nams

Rokdarbu pulciņš ‘’Atspole’’

Laima Ločmele

Kokapstrādes pulciņš

Andris Ločmelis

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Rokdarbu pulciņš “Tilžas rūķīši”

Astrīda Krainā

Žīguru Kultūras nams

Rokdarbnieču pulciņš

Mārīte Meijere

NKMC “Upīte”

Tekstilmākslas pulciņš

Ligita Spridzāne

Baltinavas Kultūras nams

Audēju pulciņš

Iveta Gabrāne

Viļakas Kultūras centrs 

Folkoloras kopa “Atzele”

Anna Annuškāne

Etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte”

Silvija Kupriša

Kupravas etnogrāfiskais ansamblis

Valentīna Romanovska

Bērzpils Saieta nams

Folkloras kopa ‘’Saivenis’’

Daiga Griestiņa

Briežuciema Tautas nams

Etnogrāfiskais ansamblis

Maruta Daukste

Jauniešu folkloras kopa

Anita Pakalnīte

Krišjāņu Tautas nams

Folkloras kopa (Neapm.)

Sintija Pujāte

Medņevas Tautas nams

Medņevas Etnogrāfiskais ansamblis

Skaidrīte Šaicāne

Folkloras kopa” Egle”

Ināra Sokirka

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Etnogrāfiskais ansamblis “Sagša”

Daiga Jēkabsone

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs

Folkloras kopa ,,Saime”

Solveta Logina

Vīksnas Tautas nams

Folkloras kopa ,,Olūts”

Aldis Laicāns

Žīguru Kultūras nams

Folkloras kopa “Mežābele”

Skaidrīte Šaicāne

Kultūras centrs “Rekova”

Folkloras kopa “Rekavas dzintars”

Vilis Cibulis

Šķilbēnu pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Šķilbanu sīvas”

Irina Husare

Lazdukalna Saieta nams

Etnogrāfiskais ansamblis “Benislava”

Regīna Čudarāne

NKMC “Upīte”

Folkloras kopa “Upīte”

Andris Slišāns

Upītes etnogrāfiskais ansamblis

Ligita Spridzāne

Bērnu folkloras kopa “Upīte”

Ligita Spridzāne

Baltinavas Kultūras nams

Etnogrāfiskais ansamblis

Antoņina Krakope

Viļakas Kultūras nams 

Muzikantu Kapela “Atzele”

Ilona Bukša

Briežuciema Tautas nams

Dziedāšanas pulciņš+ muzikantu grupa AMMA

Anita Pakalnīte

Krišjāņu Tautas nams

Laimas lauku kapela

Ingūna Žogota

Žīguru Kultūras nams

Kapela “Blāzma”

Mārīte Bukovska

NKMC “Upīte”

Upītes jauniešu kapela

Kate Slišāne

Upītes bērnu kapela

Kate Slišāne

Baltinavas Kultūras nams

Tradicionālās muzicēšanas kolektīvs

Eduards Buravecs

Balvu Kultūras un atpūtas centrs 

Gleznošanas studija „OLĪVES”

Olga Reče

Diskusiju klubs (Erudīts)

Svetlana Pavlovska

Viļakas Kultūras nams,  Kuprava

Bērnu un jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis “Strautiņš”

Ņina Baikova

Vides dizaina pulciņš

Skaidrīte Veina

Borisovas tautas nams

Literāri muzikālā kopa

Normunds Orlovs

Vides dizaina pulciņš

Skaidrīte Veina

Kubulu Kultūras nams

Garīgo dziesmu ansamblis

Tekla Kozlovska

Naudaskalna Tautas nams 

Garīgo dziesmu kopa

Maija Laicāne

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Interešu grupa “Kustība priekam un veselībai”

Daiga  Lukjanova

Tilžas dāmu klubiņš

Daiga  Lukjanova

Žīguru Kultūras nams

Ritmikas un līnijdeju kolektīvs “Punktiņi”

Laima Timmermane