2022.gada 24.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “Par Balvu novada  attīstības programmas 2022. -2027.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 34.§) apstiprināts pašvaldības teritorijas vidēja termiņa plānošanas dokuments. 

2024.gada 25. aprīlī Balvu novada dome ir apstiprinājusi Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam aktualizēto Rīcības un investīciju plānu.


2024.gada 4. aprīlī Balvu novada dome ir apstiprinājusi Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam aktualizēto Rīcības un investīciju plānu.


2024.gada 29. februārī Balvu novada dome ir apstiprinājusi Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam aktualizēto Rīcības un investīciju plānu.


2024.gada 25.janvārī Balvu novada dome ir apstiprinājusi Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam aktualizēto Rīcības un investīciju plānu.


2023.gada 5.septembrī Balvu novada dome ir apstiprinājusi Balvu novada attīstības programmas 2022. – 2027.gadam aktualizēto Rīcības un investīciju plānu 2022.-2027.gadam. 


2023.gada 27.jūlijā Balvu novada dome ir apstiprinājusi  Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam aktualizēto Rīcības un investīciju plānu. 


2023. gada 24. jūlijā tika aktualizēta Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada un attīstības programma 2022. - 2027. gadam.


2022.gada 22.septembrī ar Balvu novada domes lēmumu "Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam  Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju"  (domes sēdes protokols Nr.19, 21.§) aktualizēts Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāns.


2023.gada 23.martā Balvu novada dome ir apstiprinājusi  Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam aktualizēto   Rīcības un investīciju plānu.

(Dokuments ir zaudējis spēku ar 2022.gada 24.februārI (Balvu novada Domes lēmums Nr.6, 34.§), ar jaunas Balvu novada  attīstības programmas 2022. -2027.gadam apstiprināšanu. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.)

2021.gada 23.decembrī ar Balvu novada Domes lēmumu Par Balvu novada attīstības programmu  Investīciju plānu aktualizāciju (domes sēdes protokols nr.18, 46.§) aktualizēti jaunizveidotā  Balvu novada attīstības programmu Investīciju plāni.


2021.gada 7.aprīlī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU”  (domes ārkārtas sēdes protokols nr.5, 1.§) aktualizēts  Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāns.


2020.gada 27.augustā ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.13, 7.§) aktualizēts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāns.


2020.gada 23. aprīlī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.7, 20.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Investīciju plāns.


2020.gada 30.martā ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.5, 2.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Investīciju plāns.


2020.gada 27.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols Nr.3, 58.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam aktualizētais investīciju plāns.


2019.gada 28.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU”
(domes sēdes protokols nr.2, 79.§) apstiprināts Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Investīciju plāns.


2018.gada 22.novembrī ar Balvu novada Domes lēmumu “PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. – 2024.GADAM RĪCĪBAS PLĀNA UN INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU” (domes sēdes protokols nr.14, 27.§) apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētie Rīcības un Investīciju plāni.


Par Balvu novada attīstības programmas 2018. - 2024.gadam apstiprināšanu

Ar Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 2.§.) apstiprināta Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam.Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras nepiemērošanu Balvu novada attīstības programmai
2018. -2024.gadam.

Pielikumā:

(DOKUMENTS IR ZAUDĒJIS SPĒKU AR 2018.GADA 25.JANVĀRI, AR JAUNAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. - 2024. GADAM APSTIPRINĀŠANU. DOKUMENTAM IR TIKAI INFORMATĪVS RAKSTURS.)


Balvu novada Domes 2016.gada 13.oktobra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam, Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:


Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizētie pielikumi par integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamām prioritārām projektu idejām.

Pielikumā:


Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2014.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Dome 2016.gada 10.martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4, 56.§) „Par Balvu novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu”.
Ar domes lēmumu un investīciju programmas 1.pielikumu „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” un 2.pielikumu “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit:


2016.gada 21.februāra Balvu novada Domes sēdē apstiprināta aktualizētā Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

Pielikumā:


Balvu novada Domes 2015.gada 17.decembra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada Domes 2015.gada 13.decembra sēdes lēmums „ Par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizēto Rīcības plāna un Investīciju programmas 2016.-2017.gadam apstiprināšanu” 
  •  Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam 
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam 

    Balvu novada dome 2015.gada 12.februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 8.§) „Par kartogrāfisko materiālu Investīciju programmai 2014.-2017.gadam”.

  • Ar domes lēmumu un kartogrāfisko materiālu investīciju programmas pielikumam Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties: 


Balvu novada dome 2014.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17, 2.§) „Par aktualizēto Investīciju programmu 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un investīciju programmas pielikumu Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts