Konkursa „Gada balva izglītībā” mērķis ir stimulēt izglītības iestāžu un pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

Balvas saņēma: 

 1. Balvu pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" sporta skolotāja Lolita Aleksejeva
 2. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Gunta Grāmatiņa 
 3. Balvu pirmsskolas izglītības iestādes "Sienāzītis" skolotāja Lorita Klimoviča
 4. Bērzpils pamatskolas skolotāja Irīda Maderniece
 5. Eglaines pamatskolas skolotāja Antra Kikuste
 6. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" vadītāja Ilze Brokāne
 7. Kubulu  pirmsskolas izglītības iestādes "Ieviņa" mūzikas skolotāja Daiga Elksnīte 
 8. Balvu  profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Inta Vilkaste
 9. Viļakas   pirmsskolas    izglītības    iestādes "Namiņš" vadītāja Lilita Šnepere
 10. Balvu sākumskolas skolotāja Edīte Mača
 11. Viduču pamatskolas skolotāja Svetlana Jurjāne
 12. Rekavas vidusskolas skolotāja Ingūna Kaņepe
 13. Rugāju vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča
 14. Balvu Sporta skolas treneris Jānis Dokāns
 15. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Rudīte Kaša
 16. Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Rudīte Priedeslaipa
 17.  Stacijas pamatskolas skolotāja Lina Veselova
 18. Balvu Mākslas skolas skolotāja Liene Šaicāne
 19. Balvu Mūzikas skolas skolotāja Zoja Zaharova
 20. Tilžas pamatskolas skolotāja Elita Čirka
 21. Viļakas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Inita Raginska
 22. Baltinavas vidusskolas  skolotāja Irēna Kaša
 23. Viļakas vidusskolas skolotāja Gaļina Stepanova

Balvas saņēma:  

 1. Balvu PII „Pīlādzītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Ina Aizupe
 2. Balvu PII „Sienāzītis” mūzikas skolotāja Iluta Tihomirova
 3. Bērzkalnes PII mūzikas skolotāja Inguna Blauma 
 4. Kubulu PII „Ieviņa” vadītāja Inga Eisaka
 5. Medņevas PII “Pasaciņa” skolotāja Ilona Grahoļska
 6. Viļakas PII “Namiņš” skolotāja Lilija Zondaka
 7. Balvu sākumskolas skolotājas Gunta Blauma un Iveta Gabrāne
 8. Bērzpils pamatskolas skolotāja Daiga Griestiņa
 9. Eglaines pamatskolas skolotāja Inguna Freimane
 10. Stacijas pamatskolas skolotāja Agrita Anča
 11. Tilžas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Gundega Baranova
 12. Viduču pamatskolas skolotāja Biruta Logina
 13. Viduču pamatskolas skolotāja Dzintra Uzkliņģe
 14. Baltinavas vidusskolas skolotāja Tatjana Bolgarova
 15. Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas direktores vietniece profesionālās izglītības darbā  Santa Kaša
 16. Rekavas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Aina Keiša
 17. Rugāju vidusskolas pirmsskolas skolotāja Rita Pipure
 18. Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Vineta Muzaļevska
 19. Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja Tatjana Nāgele
 20. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Lilita Kūkoja
 21. Balvu Mākslas skolas skolotājas Dace Ķerāne un Skaidrīte Bankova
 22. Balvu Mūzikas skolas direktora vietniece Rita Kočerova
 23. Balvu Sporta skolas treneris Konstantīns Titorenko
 24. Viļakas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ilona Bukša
 25. Balvu Bērnu un jauniešu centra skolotāja Inta Ozola

Balvas saņēma:  

 1. Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Ināra Konivale
 2. Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas skolotāja Sigita Loča
 3. Bērzpils pamatskolas skolotājs Ēriks Mičulis
 4. Tilžas vidusskolas skolotāja Liene Karole
 5. Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāja Ruta Bukša
 6. Balvu sākumskolas skolotāja Gunita Pugeja
 7. Baltinavas vidusskolas skolotāja Tatjana Leicāne
 8. Rugāju vidusskolas skolotāja Sanita Ciukora
 9. Eglaines pamatskolas skolotāja Inguna Freimane
 10. Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja Lilita Šaicāne
 11. Rekavas vidusskolas skolotāja Aina Golubeva
 12. Viduču pamatskolas skolotāja Anita Smuška
 13. Žīguru pamatskolas skolotāja Svetlana Jurjāne
 14. Balvu Mūzikas skolas skolotājs Ģirts Ripa
 15. Balvu Mākslas skolas skolotāja Līga Bule
 16. Balvu Sporta skolas treneris Varis Sārtaputnis
 17. Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris Ervīns Veļķers
 18. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Jeļena Andrejeva
 19. Viļakas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Svetlana Krasnokutska
 20. Balvu Bērnu un jauniešu centra Jaunatnes lietu speciāliste Agnese Puļča
 21. Balvu PII “Pīlādzītis” skolotāja Rita Skalova
 22. Balvu PII “Sienāzītis” skolotāja Zenta Irbīte
 23. Balvu PII “Ieviņa” skolotāja Ilona Kaičenko
 24. Bērzkalnes PII skolotāja Iveta Bankova
 25. Viļakas PII “Namiņš” skolotāja Terēzija Brokāne
 26. Medņevas PII “Pasaciņa” skolotāja Karina Aleksejeva
 27. Rugāju Sporta centra treneris Ainārs Dokāns

Balvas saņēma:  

 1. Balvu sākumskolas skolotāja Dina Kravale
 2. Balvu sākumskolas skolotāja Karīna Žīgure
 3. Balvu Mūzikas skolas skolotāja Irēna Šņitkina
 4. Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotāja Līga Ikstena
 5. Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores vietniece profesionālās izglītības darbā Inga Kaļva

Balvas saņēma:  

 1. Balvu Sporta skolas skolotājs Imants Kairišs
 2. Balvu Mūzikas skolas skolotājs Viktors Bormanis
 3. Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Inese Svelpe
 4. Balvu pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Gunita Pugeja
 5. Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” skolotāja Gunta Grāmatiņa

Balvas saņēma:  

 1. Balvu pamatskolas skolotāja Kristīne Jermacāne
 2. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Dace Bratuškina
 3. Tilžas internātpamatskolas direktore Iluta Bērziša
 4. Balvu Mākslas skolas skolotāja Dace Logina
 5. Balvu Bērnu un jauniešu centra skolotāja Gunita Prokofjeva

Balvas saņēma:  

 1. Bērzpils vidusskolas direktore Ilona Stepāne
 2. Balvu pamatskolas skolotāja Irēna Biseniece
 3. Balvu pamatskolas skolotāja Iveta Kacēna
 4. Balvu Mūzikas skolotāja Linda Vītola
 5. Balvu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja Alīna Saveļjeva

Balvas saņēma:  

 1. Balvu pamatskolas skolotāja Ineta Gargurne
 2. Balvu pamatskolas skolotāja Inga Bukša
 3. Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere
 4. Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāja Skaidrīte Bankova
 5. Briežuciema pamatskolas direktors Aigars Keišs

Balvas saņēma:  

 1. Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Anita Matule
 2. Balvu Mākslas skolas direktora vietniece izglītības jomā Anita Kairiša
 3. Balvu Sporta skolas treneris Imants Kairišs
 4. Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Ieva Useniece

Balvas saņēma:  

 1. Briežuciema pamatskolas skolotāja Anita Platniece
 2. Balvu Profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas skolotāja Anna Krēmane
 3. Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Andersone
 4. Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis